oprava a údržba komunikácií

« z 4 »

články s témou „oprava a údržba komunikácií“

Od roku 2014 sa v meste Dubnica nad Váhom kladie dôraz na zlepšovanie podmienok v statickej, aj dynamickej doprave a zvyšovanie kvality komunikácií. Priebežne počas celého tohto obdobia dochádza k opravám povrchov ciest a chodníkov, ako aj k budovaniu nových. Poznať to najmä na rapídne sa zvyšujúcom počte parkovacích miest a zväčšujúcej sa sieti parkovísk pre motorové vozidlá našich občanov. Tento rozvoj nám môžu závidieť takmer všetky mestá na Slovensku. stav chodníka na Partizánskej ulici pred opravou: ...
Pribudla nám nová povinnosť. Starať sa o čistotu Dubnických podchodov. Dva z nich vedú popod ulicu Obrancov mieru a tretí spája časť Za traťou s mestom, popod revitalizovanú železničnú trať. Čo spája všetky tri, je snaha duševne nevyrovnaných jedincov, zviditeľniť sa sprayom na stenách, množstvo ohorkov z cigariet, odhodených obalov a odpadkov ...
Po dobudovaní nového chodníka na Partizánskej je aj nové parkovisko na Okružnej vo finiši. Doťahujeme už len detaily a terénne úpravy. Sme radi, že sme mohli do mozaiky lepšiacej sa situácie v statickej dopravnej infraštruktúre, pridať ďalší čriepok. Rovnako vrcholí aj oprava Hasičskej. Po odfrézovaní a vyasfaltovaní poškodenej časti asfaltového koberca na tejto ulici budujeme aj nový spomaľovač, v podobe vyvýšeného prechodu pre chodcov, spájajúceho kostol  sv. don Bosca so sídliskom Pod hájom. Potešia sa mu najmä starší občania, ktorí nebudú musieť so strachom „prebiehať“ na druhú stranu pomerne rušnej cesty – retardér bude prirodzene vplývať na dodržiavanie predpísanej tridsať kilometrovej rýchlosti, ktorá je stanovená v lokalite aj vzhľadom na výjazd hasičov. Tretia novinka sa týka priamo nás – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o ...
Súbežne s prácami na chodníku pre bytový dom 1285 na Partizánskej ulici sme spustili práce aj na novom parkovisku pri bytovom dome 253 na Okružnej ulici (pri ZUŠ). Malá plocha zarastená burinou, s kopami odpadu, tak už nebude v susedstve ul. Obrancov mieru kaziť dojem z nášho mesta prichádzajúcim v smere od Novej Dubnice. Naopak, poslúži ako parkovisko nie len obyvateľom priľahlej bytovky. V rámci zlepšovania stavu komunikácií v našom meste sme na základe požiadavky MsÚ pristúpili aj k opravám poškodených úsekov vozoviek na uliciach Andreja Kmeťa, Palárikovej a Hasičskej. Opravy asfaltu neprevádzame iba obligátnym  fľakovaním poškodených miest, ale opravujeme ucelenejšie úseky odfrézovaním a následným položením asfaltového koberca.  Popri týchto prácach odstránime aj havarijný stav oblúku v križovatke Bratislavskej a Palárikovej a namontujeme nový spomaľovač na Hasičskej ulici ...
Dnes sme začali s ďalším projektom, ktorého úlohou je zlepšiť celkový stav komunikácií v meste Dubnica nad Váhom. Konkrétne ide o chýbajúci chodník za bytovým domom č.  1285 na Partizánskej ulici. Potrebu nového chodníka vyvoláva fakt dotvorenia prirodzeného koridoru pre peších, potreba zvýšenia bezpečnosti, keď chodci (najmä deti) využívali na chôdzu príjazdovú komunikáciu a samotné parkovisko pred BD a v neposlednom rade jeho potrebu jasne dokazujú aj vyšliapané chodníky v okolitom teréne ...
V sobotu ráno potešila mestská polícia obyvateľov sídliska Pod kaštieľom. Nie, nezadržala narušiteľa verejného poriadku, ani žiadneho iného delikventa, ale odstránila pásky, ktorými bolo uzatvorené nové parkovisko pred bytovým domom 634 pre verejnosť. Deň predtým sme ho pri finálnych prácach skolaudovali v prítomnosti primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a prednostky mestského úradu Ing. Mariany Páleníkovej. Sme veľmi radi, že toto naše dielo pomôže skvalitniť statickú dopravnú infraštruktúru aj v tejto časti mesta Dubnica nad Váhom : ...
Aj dnes sme sa snažili pomôcť Champion Clubu v ich smelom pláne, revitalizácií športovo - rekreačnej zóny na Studničke pod Ostrým vrchom. Odstraňovali sme náletový podrast mulčovačom v tom rozsahu, v akom to terén dovolil. Úsporu mnohých hodín manuálnej práce na jeho odstraňovaní môžu premeniť na inú činnosť ...
Nemusíte mať zrak sokola, aby ste si všimli malú pozornosť, vytvorenú pre Vás z pozostatku smreku, ktorý sme museli začiatkom roka vyrezať. Kúsok invencie a kúsok zmyslu pre recesiu dali vzniknúť lavičke, ktorá iste poteší každého, kto si chce aspoň chvíľku posedieť pred OD Máj, je pre hrajúce sa deti, či návštevníkov susediacej terasy. Ostáva nám len dúfať, že ľudská zloba, alebo vandalizmus neukončia existenciu lavičky skôr, ako neúprosný zub času ...
Gesto pre mesto - Rekonštrukcia športovo-rekreačnej zóny Studnička. Tak znie celý názov akcie, ktorú vymyslela partia z Champion Clubu v Dubnici nad Váhom. Rozum, srdce a svaly - a tak by sa zasa dala charakterizovať celá vec ktorú naplánovali. Výhrou v SMS hlasovaní sa im podarilo zabezpečili vďaka grantu nemenovanej banky určitú sumu, s pomocou ktorej zabezpečili materiál na rekonštrukciu sedení a ohniska na Prvej studničke. A aby toho nebolo málo, podujali sa aj celú prácu vykonať. Pre nás a pre naše mesto. Hoci je „veľká brigáda“ plánovaná až na 6. a 7. mája, už tento, posledný aprílový víkend za zišli aby odstránili všetko čo by mohlo prekážať v revitalizácií celého areálu: vytrhaním starých sedení, vykopaním obludných betónových pätiek a ...
Ťažisko prác a nasadenie zdrojov našej spoločnosti spočíva za posledných pár týždňov najmä v čistení mesta po posypoch, vykonaných  pri zimnej údržbe komunikácií v meste. Odchod zimy znamená pre nás však aj začiatok opráv a údržby mestského mobiliáru, na ktorom sa podpísalo počasie, vek, alebo (najčastejšie) aj ruky vandalov. Dnes prišiel na radu smetný kôš na autobusovej zastávke v Prejte pred Obecným domom. S príchodom teplejších a slnečných dní po zime sa začínajú zapĺňať aj detské ihriská.  Je dôležité, aby bola zachovaná na nich bezpečnosť a tak prešli kontrolou pracovníkov mestského úradu. Na základe ich požiadaviek odstraňujeme závady. Asi najčastejšou sú zodrané oká uchytenia húpačiek. Menia sa preventívne, skôr ako môže dôjsť k úrazu. A po každej takejto výmene je dôležité vykonať aj záťažovú skúšku  😉 ...