zber triedeného odpadu

« z 3 »

články s témou „zber triedeného odpadu“

Problém čistoty nášho mesta je veľmi často pretriasaný problém na sociálnych sieťach. Vždy sprevádzaný nejakou tou akčnou fotografiou, bohato ilustrujúcou popisovanú situáciu. Samozrejmosťou sú niekedy aj značne zjednodušené komentáre, či poznámky k skutočnému stavu, typu „za to môžu TSM“. Omyl. Za to nemôžu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ani žiadna iná organizácia, mesto samotné, či jeho samospráva. Môžeme si  za to sami ...
Prevádzkovateľ zberného dvora, spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. oznamuje občanom: v zmysle §72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nie je možné odoberať odpadové pneumatiky na zbernom dvore. Pneumatiky je možné odovzdať distribútorom pneumatík (predajcovia pneumatík a pneuservisy), ktorí majú povinnosť vykonávať spätný zber odpadových pneumatík. Na základe uvedeného žiadame občanov, aby odovzdávali odpadové pneumatiky v súlade so zákonom. Na zbernom dvore PNEUMATIKY od 1.7.2016 NEODOBERÁME. Ďakujeme za pochopenie ...
Ako ste už asi zaznamenali z televízie či iných médií, nový zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu. Čo to znamená? Ostatné komunálne odpady – triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný odpad – môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné zbery, ktoré  zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) – náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto Dubnica nad Váhom. Drobný stavebný odpad (je to odpad z prestavieb, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne ...
Keď sme približne pred dvoma týždňami uverejnili reakciu na preplnené kontajnery na Kollárovej ulici, mysleli sme že bude na dlhší čas od kritických slov pokoj. Bohužiaľ dnes prišiel podnet od našich zamestnancov zvážajúcich veľkoobjemový odpad, ktorý sa týkal chronicky problémového stojisko zberných nádob pri zdravotnom stredisku. Doteraz sa so železnou pravidelnosťou vždy po zbere veľkoobjemu a po zlikvidovaní načierno povykladaného odpadu za kontajnermi vždy objavil nový. Vyhodený nábytok, dvere, či nejaký podobný zostatok po domácom majstrovi, alebo prestavbe v byte už po pár dňoch, niekedy doslova po pár hodinách opäť krášlil túto lokalitu v centre mesta. A naši ľudia ho s rovnakou vytrvalosťou už v takmer pravidelných intervaloch odvážali. Dnes bola ale snaha o vyčistenie tohto miesta iná. Nie že by chýbala poriadna kopa rôznych rároh ...
Vraví sa že je lepšie jeden krát vidieť, ako tisíc krát počuť. Aj preto nás dnes - a tento týždeň už druhý krát navštívili deti zo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. V rámci jedného z bodov rozvoja našej spoločnosti – edukačného pôsobenia v meste Dubnica nad Váhom absolvovali exkurziu na zbernom dvore s odborným výkladom vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva. Deti sa dozvedeli, prečo sa nám oplatí a prečo musíme triediť odpad ktorý generujeme v domácnostiach a ako s ním nakladať až po jeho uloženie do zberných nádob, či odovzdanie na zbernom dvore. Okrem týchto elementárnych znalostí, mimochodom vedomosti detí hodnotíme ako veľmi dobré, bolo našim zámerom utvrdiť enviromentálne povedomie a podporiť tak chuť a ochotu aplikovať nadobudnuté znalosti v reálnom živote. Na to bola zameraná podstatná časť ...
Minulý týždeň opäť „niečo zarezonovalo na Dubnickom facebooku“ - dve fotografie preplnených nádob komunálneho odpadu na Kollárovej ulici. Veď sú medzi nami ľudia ktorí nehľadajú riešenia ale potrebujú za každú cenu vyrábať senzácie aj tam kde nie sú, iba na základe poloprávd a fám, bez poznania objektívnych príčin. Riadia sa heslom, čím horšie, tým lepšie. To je fakt a tomu sa nedá zabrániť a nemá zmysel skúmať ich pohnútky… O to potešiteľnejšia je skutočnosť, že na tieto fabulácie reagujú aj obyvatelia nášho mesta s triezvym uvažovaním a reálnym pohľadom na vec podloženým vlastným poznaním. Patrí im z našej strany naozaj veľké poďakovanie. Ich vyjadrenia si veľmi vážime. Pomáhajú nám, spolu s tými reálne a opodstatnene kritickými vytvárať si obraz o ...
.. vznikajú v meste a jeho okolí ako huby po daždi. Momentálne ich máme v meste niekoľko (a už je v pláne aj ich likvidácia). Tu sa niekto zbavil starého kusu nábytku, tam niekto vyhodí dvere po rekonštrukcií, či už nepotrebný kočík alebo matrac z postele. Celé to vyvoláva domino efekt a okamžite sa nájdu iní, čo prikladajú na kopu. Niektoré skládky nahlásia sami občania. Veľa z nich oznámi mestská polícia a mnoho z nich objavia aj samotní zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom pri pravidelnej obhliadke,  či zbere komunálneho a separovaného odpadu. Jedno majú ale spoločné. Ich likvidácia ide na úkor nás všetkých, zo spoločnej mestskej kasy. Aj preto by sme mali byť voči okoliu a ľuďom ktorí sa správajú k nemu arogantne všímavejší. Upozorniť ich že ...
Spôsob zberu: Pri bytových domoch sú umiestnené 1100 l kontajnery  žltej farby na zber plastov, vyvážajú sa 1x 10 dní,  v rodinných domoch je vrecový zber  - plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec, ktoré sa odvážajú 1x mesačne podľa stanoveného harmonogramu, občania vždy dostanú nové vrecia na výmenu. Zozbierané zmiešané plasty sa následne dotrieďujú na triediacej linke na zbernom dvore. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa ručne vyberajú PET fľaše (tie triedime podľa farby a zvlášť vytrieďujeme olejové fľaše), dva druhy fólie, obaly z drogérie (HDPE materiál), jogurtové  a maslové kelímky, plastové misky (PP materiál), tvrdé plasty a penový polystyrén – každý druh plastu má špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria ...
Spôsob zberu: V rodinných domoch a menších bytovkách je zavedený vrecový zber, odvoz čiernych vriec s kovmi a kompozitmi je v štvrťročnom intervale. Pri bytových domoch sú kovy a kompozity spoločne zbierané do červených 1100 l kontajnerov, vyvážaných 1 x mesačne. Kovový odpad je tradičným zdrojom druhotných surovín v hutníctve železa, široké uplatnenie majú vytriedené oceľové zliatiny.  Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700 °C ...
Spôsob zberu: Pri bytových domoch sú rozmiestnené 1100 litrové kontajnery  modrej farby na zber papiera, vyvážajú sa 1x 10 dní,  v rodinných domoch je vrecový zber  - papier sa zbiera do modrých plastových vriec, ktoré sa odvážajú 1 x mesačne podľa stanoveného harmonogramu, občania vždy dostanú nové vrecia na výmenu. Vyzbieraný papier dotrieďujeme na zbernom dvore na jednotlivé druhy – kartón a lepenku lisujeme, zberový papier po oddelení nečistôt a prímesí plastov umiestňujeme do veľkého kontajnera, ktorý si po naplnení odváža spracovateľ. Papier a lepenka tvorí asi 20 % z celkového množstva odpadu. Recyklácia papiera pomáha znižovať spotrebu surovín – čiže stromov a vody, ako aj energie a tiež mieru znečistenia. V priemere môžu byť papierové vlákna recyklované päť až sedem krát, potom sa už stávajú nepoužiteľnými. Recyklovaný ...
Loading...