produkcia a nakladanie s komunálnymi odpadmi

množstvo je uvedené v tonách