Zmluvy 2021

03.02.2021 Dodatok č.1 k zmluve č 1/2020 o zabezpečení zhodnotenia odpadu

03.02.2021 Dodatok č.3 zmluvy č. 30369 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek

20.02.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

01.03.2021 DOHODA číslo: 21/13/54E/610 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“

09.03.2021 Kúpna zmluva č.54/2021/RSM

15.03.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

15.04.2021 Rámcová zmluva o výkupe druhotných surovín

19.04.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „Zberový dvor, Dubnica nad Váhom“

23.04.2021 Kúpna zmluva č.54/2021/RSM

30.04.2021 Zmluva o odbere odpadu

05.05.2021 Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu

05.05.2021 Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z20218336

14.05.2021 Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom č.81/2021/RŽP

18.05.2021 Zmluva o výpožičke č.84/2021/RSM

26.05.2021 Zmluva o termínovanom úvere č. 534/2021/UZ

26.05.2021 Zmluva o termínovanom úvere č. 547/2021/UZ

28.05.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo „Zberový dvor, Dubnica nad Váhom“

1.6.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

04.06.2021 Dodatok č.9 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

14.07.2021 Kúpna zmluva č. Z202114892_Z

19.07.2021 Dodatok č.10 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

16.08.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

17.08.2021 Zmluva o udelení sublicencie

17.08.2021 Súhlas Zhotoviteľa s poskytnutím časti diela Smartmap formou sublicencie

24.09.2021 Kúpna zmluva

27.09.2021 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom

18.10.2021 Dohoda o urovnaní

15.11.2021 Kúpna zmluva

16.11.2021 Rámcová dohoda

18.11.2021 Rámcová dohoda

22.11.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 48/2019/RSM

24.11.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

25.11.2021 Kúpna zmluva

25.11.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10.12.2021 Rámcová dohoda

14.12.2021 Rámcová dohoda

15.12.2021 Dodatok č.1/2022

17.12.2021 Zmluva č. 392/2020/RSM

20.12.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

23.12.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny

24.12.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb