oznamy

Prevádzkovateľ zberného dvora, spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. oznamuje občanom: v zmysle §72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nie je možné odoberať odpadové pneumatiky na zbernom dvore. Pneumatiky je možné odovzdať distribútorom pneumatík (predajcovia pneumatík a pneuservisy), ktorí majú povinnosť vykonávať spätný zber odpadových pneumatík. Na základe uvedeného žiadame občanov, aby odovzdávali odpadové pneumatiky v súlade so zákonom. Na zbernom dvore PNEUMATIKY od 1.7.2016 NEODOBERÁME. Ďakujeme za pochopenie ...
Ako ste už asi zaznamenali z televízie či iných médií, nový zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu. Čo to znamená? Ostatné komunálne odpady – triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný odpad – môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné zbery, ktoré  zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) – náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto Dubnica nad Váhom. Drobný stavebný odpad (je to odpad z prestavieb, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne ...
S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku 60. rokov nás náhle opustil drahý kolega a kamarát p. Peter Kvasnica. Úprimnú sústrasť môžete rodine a pozostalým vyjadriť na rozlúčke so zosnulým 23.3.2016 o 14:30 na cintoríne v Dubnici nad Váhom. Zostaneš navždy v našich srdciach a spomienkach ...
Z dôvodov vysokej návštevnosti zberného dvora počas sobôt a faktu že zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, ktorí obsluhujú ľudí dovážajúcich separovaný odpad nemajú vyhradený čas a možnosť sa riadne najesť, meníme čas otvorenia prevádzky zberného dvora nasledovne: otvorené 7:00 - 11:30 zatvorené - 11:30 - 12:00 (obedná prestávka) otvorené 12:00 - 18:00 Ďakujeme za pochopenie ...
Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, s. r. o., oznamujú občanom, že od utorka, 22. decembra 2015, do 6. januára 2016, bude pre verejnosť zatvorený zberný dvor v Stredisku triedeného zberu. V zbernom dvore sa v danom období nebudú od občanov prijímať žiadne odpady. Technické služby mesta ďalej oznamujú, že zbery zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek sa budú aj v čase vianočných a novoročných sviatkov vykonávať bez zmien, to znamená podľa stanovených harmonogramov. Nezabudnite si prosím aj v čase sviatkov včas pripraviť svoje zberné nádoby k vyprázdneniu. Žiadame motoristov, aby svoje vozidlá neparkovali pred stanovišťami zberných nádob a kontajnerov a nebránili tak plynulosti a zberu odpadov ...
Nikto z nás asi nepochybuje že opotrebovaný kuchynský olej nepatrí do výlevky umývadla. Environmentálna záťaž ktorú prináša takéto počínanie je jasná. Už menej jasné sú aj technické problémy a ekonomické škody, ako následok takéhoto nakladania s odpadom z našich kuchýň. V prvom rade sú to škody, ktoré odčerpávajú peniaze z vreciek nás všetkých. Spôsobujú ich komplikácie pri čistení odpadových vôd, poškodzovanie technického vybavenia čističiek, konkrétne „zalepovanie“ filtrov a sít a následné predraženie celého technologického procesu čistenia odpadových vôd ...
Pohľad do kalendára zberu triedeného odpadu nám prezradí, že na dnešný dátum v centre mesta, konkrétne v obvode 3. pripadol zber toho záhradného. Samotný zber je vykonávaný dvoma traktormi. Jeden zbiera konáre, ktoré pocestujú po zozbieraní na štiepkovanie, druhý zbiera plastové vrecia s priamo kompostovateľným záhradným odpadom, teda trávou, lístím a popadaným ovocím, či znehodnotenou zeleninou, ktorý je vyvezený na mestské kompostovisko ...
Bez podnetov od Vás, občanov mesta naša činnosť nemôže byť natoľko efektívna, ako by mohla byť. Pokiaľ zistíte v meste havarijný stav, dajte nám vedieť. Tak ako v prípade padnutého stromu po silnom nočnom vetre z nedeľe 13. na pondelok 14.9.2015, môžte využiť aj stálu službu mestskej polície: Telefón: +421 42 159 Mobil: +421 908 788 159 ...