Pripravované zmeny v odpadovom hospodárstve

16.9.2016 sme rozhodnutím Okresného úradu v Ilave, odboru SOŽP, č. 2016/001200-010 OND, museli prispôsobiť otváraciu dobu a obmedziť vykonávanú činnosť strediska triedeného zberu (zberný dvor) na Sládkovičovej ulici. Zároveň bol týmto rozhodnutím vydaný súhlas na vykonávanie činnosti zberného dvora iba do 31.12.2017. Neskôr bol súhlas s vykonávanou činnosťou rozhodnutím č. 2017/000977-010 toho istého úradu predĺžený.

Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol takto na základe žiadosti skupiny občanov, obyvateľov ulíc Sládkovičova a Hviezdoslavova. Ich domy sú v susedstve našej prevádzky zberného dvora a prekáža im zvýšená hlučnosť, prašnosť a väčší výskyt motorových vozidiel.

Nakoľko sa nám dodnes nepodarilo doriešiť nové priestory, v ktorých by sme umiestnili prevádzku zberného dvora, žiadali sme Okresný úrad v Ilave o nové predĺženie súhlasu. Na ústnom pojednávaní, aj v prítomnosti zástupcov dotknutých obyvateľov, sme museli pristúpiť na nový kompromis a obmedzenie prevádzky zberného dvora na Sládkovičovej ulici.

Rozhodnutím č. 2018/00587-004 OND, OÚ v Ilave, odbor SOŽP, zo dňa 12.4.2018, sme zaviazaný:

 • Presunúť zber, triedenie a spracovanie odpadu, ktorý sa zvýšenou mierou podieľa na vzniku negatívnych vplyvov, najneskôr do 31.8.2018 zo zberného dvora na Sládkovičovej ulici č. 1678/21, na Nádražnú ul. č. 4007. Ide o tieto druhy odpadu:
  – Sklo
  – Šatstvo
  – Drevo (iné ako v 200137)
  – Objemný odpad
  – Drobný stavebný odpad (triedený, aj netriedený)
 • Pre všetky ostatné druhy odpadu (ktorý sa doteraz zbieral a triedil v stredisku triedeného zberu na Sládkovičovej ulici), vrátane činnosti dotrieďovacej linky, bol vydaný nový súhlas, s dobou platnosti do 31.12.2019.

Pre občanov Dubnice nad Váhom to znamená, že od dátumu, ktorý bude našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. vopred oznámený, budeme vybrané druhy odpadu – sklo, šatstvo, drevo, objemný odpad a drobný stavebný odpad (triedený aj netriedený) zbierať iba na Nádražnej ulici č. 4007.

Za pochopenie ďakujeme.