Slovo riaditeľa TSM Dubnica nad Váhom:

Vážení Dubničania, kolegyne a kolegovia.

Všetko v ľudskom živote má svoj začiatok a koniec. Na začiatku môjho pôsobenia, pred viac ako štyrmi rokmi som mal možnosť podrobne spoznať a zanalyzovať stav, v akom sa nachádzala spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Jasne sa ukázalo, že spoločnosť ešte síce vykonávala svoju činnosť, ale nenapredovala a ani nebola schopná v stagnácií zlepšiť, či rozšíriť poskytované služby. Infraštruktúra firmy, sociálne zázemie aj technické vybavenie v tom čase už dávno prekonali svoj morálny aj fyzický polčas rozpadu. Z veľkej časti nespĺňali ani základné kritériá funkčnosti, hygieny, bezpečnosti a efektívnosti.

Po zrelej úvahe som dospel k jedinej možnosti, ktorá by našu spoločnosť dostala do stavu schopnú plniť všetky svoje úlohy, schopnú ďalšieho rozvoja, za ktorú by sa mesto Dubnica nad Váhom nemuselo hanbiť. Ktorá by bola príjemným a zodpovedajúcim miestom na prácu a zázemím pre všetkých zamestnancov. Technickým službám nášho mesta by určite veľmi nepomohlo, ak by som bol len jej riaditeľom a plnil si iba svoje povinnosti. Ak som chcel naplniť všetky svoje predstavy a ciele, musel som sa stať v prvom rade dobrým hospodárom.


Základnou podmienkou ďalšieho fungovania a rozvoja spoločnosti sa stalo rozšírenie a obnova technického vybavenia.

Mnohé akútne problémy sme riešili vo vlastnej réžii, celkovými alebo čiastkovými opravami strojov, alebo ich funkčných celkov. Najzásadnejšie zmeny ale prinieslo zaobstaranie novej, či zánovnej techniky. V priebehu obdobia 2014 až 2018 na našom dvore pribudlo, alebo prešlo obnovou:

 • Nový malý nákladný valník DURSO 4×4, so zametacou nádstavbou, cisternou a s nádstavbou zimnej údržby (radlica a sypacia korba).
 • Dve nové profesionálne traktorové kosačky ETESIA s hydraulickým výložníkom.
 • Zánovný ramenový nakladač a prepravník vaňových kontajnerov na podvozku MAN.
 • Zánovný malý zametací stroj s vysávaním BUCHER – City Cat.
 • Starší ľahký dodávkový valník CONVOY LDV.
 • Dva nové malé nákladné valníky MULTICAR M27C 4×4, vrátane nádstavieb zimnej údržby (radlica a sypacia korba).
 • Nový malý nákladný valník MULTICAR M27B, s nádstavbou zimnej údržby (radlica a autonómna sypacia korba EPOKE), spolu s lisovacou nádstavbou pre zber komunálneho odpadu z malých uličných košov.
 • Celková oprava traktora Zetor.
 • Čiatočná oprava nákladného vozidla zimnej údržby s radlicou a sypacou korbou LIAZ.
 • Nový výdajný stojan pohonných hmôt, vrátane kompletnej revitalizácie cisterny – odkalenia a vyčistenia, pretesnenia, bezpečnostným normám zodpovedajúceho ochranného náteru a elektroinštalácie.
 • Kompletná rekonštrukcia jednej z montážnych jám, vrátane jej dovybavenia hydraulickým, 14 tonovým zdvihákom.

Do prvej časti plánu musíme zarátať aj obnovu a zaobstaranie chýbajúcej drobnej mechanizácie, dielenského vybavenia, nástrojov a náradia – teda strojového vybavenia stolárskej a opravárenskej dielne, ručných motorových vyžínačov, krovinorezov, motorových píl, ručného elektrického a pneumatického náradia a podobne.

V období rokov 2014 až 2018 sa stala veľmi dôležitou aj potreba zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok v celej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Šatne zamestnancov, umyváreň spolu so sprchovými kútmi, toalety a vlastne všetky priestory spoločnosti boli v stave, ktorý by sa dal označiť akokoľvek, dokonca aj veľmi pejoratívne, ale určite nie slovami „vyhovujúci, hygienický, estetický, vhodný, kultúrny“ … Ako dobrý hospodár som musel urobiť poriadok a zaviesť pravidlá v prvom rade na vlastnom dvore. Dosiahol som, že sa naši zamestnanci s nimi postupne zžívajú a prijímajú túto filozofiu za svoju. Vo výsledku ju začali prenášať aj do praxe, do svojej práce a činnosti, pri udržiavaní poriadku v Dubnici nad Váhom.

Z dôvodu potreby rapídneho zlepšenia pracovných a sociálnych podmienok som začal realizovať druhý pilier rozvoja TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. V priebehu tohto obdobia prešla takmer kompletnou rekonštrukciou administratívna budova na Nádražnej ulici 4007.

Vybudovali sme pre zamestnancov nové šatne, umyváreň, sprchové kúty, toalety a kuchynský kút. Pribudla nová konferenčná miestnosť, ktorá je využívaná na školenia, porady, každodenné ranné rozdeľovanie prác a aj ako jedáleň počas pracovných prestávok. Pribudli nové dámske toalety, úplnou rekonštrukciou prešli vstupné priestory, chodba budovy a všetky kancelárske priestory.

Nevyhnutnosťou bolo zároveň s obnovou týchto priestorov vykonať aj úplné rekonštrukcie rozvodov vody, elektriny a nefunkčného kanalizačného systému, vymeniť okná, vonkajšie, aj vnútorné dvere. Ako poslednou v rade prešla modernizáciou kotolňa – rekonštrukciou celého zariadenia s výmenou nepostačujúceho kotla na pevné palivo.

Postavili sme nové oplotenie zo severnej strany a z priečelia areálu, s novými vstupnými bránami a vyasfaltovali celé predbránie, ktoré slúži ako parkovisko pre zamestnancov spoločnosti. Na dvore pribudol nový prístrešok, ktorý využívame na odstavenie sezónnych nádstavieb a parkovanie malej techniky. Zároveň prístrešok slúži aj počas pracovných prestávok – poskytuje veľmi vzácny odpočinok a relax v chládku tým zamestnancom, ktorí pracujú na priamom slnku v horúcich dňoch. Zrealizovali sme v severnej časti areálu, popri výstavbe nového plotu, prvú etapu nového prestrešenia pre parkovanie veľkej techniky a nákladných áut.

Vedľa prístrešku pred administratívnou budovou pribudla nová spevnená plocha pre motorové vozidlá. Budovu dielní sme vybavili zo zadnej strany novou, roletovou bránou. Zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok sa netýka ale len priestorov na Nádražnej ulici 4007. V zbernom dvore na Sládkovičovej ulici sme vytvorili lepšie pracovné podmienky novými, podstane vyhovujúcejšimi kancelárskymi priestormi, či zabudovali novú mostovú váhu. Na mestskom kompostovisku sme vymenili obe vstupné brány do areálu.

Nutnou a neodložiteľnou sa stala aj oprava skladov, dielní a garáže na Nádražnej 4007. V prvej etape sme vymenili strešné svetlíky, zateplili a kompletne opravili celú strechu, vrátane dažďových zvodov a bleskozvodov.

Rozhodnutím Okresného úradu, odboru životného prostredia, som bol v roku 2018 nútený presunúť zberný dvor (vrátane mostovej váhy) zo Sládkovičovej ulice do prenajatých priestorov, tesne susediacich s našou prevádzkou na Nádražnej ulici.

Do druhého piliera – zlepšovania pracovných aj sociálnych podmienok – započítavam aj úplne nový rozmer prístupu k zamestnancom. Ich postupnou výchovou sme ich doviedli k zodpovednejšiemu plneniu zverených úloh. Umožňujeme im bezplatne si zvyšovať odbornú kvalifikáciu, čo v konečnom dôsledku má (u každého, kto má záujem), aj vplyv na rast odmien za vykonanú odbornú prácu.

Zamestnancom poskytujeme kompletný očkovací program. V úplne inom rozmere sa v súčastnosti pohybuje aj vybavenosť zamestnancov pracovnými odevmi, obuvou, hygienickými potrebami a ochrannými pomôckami.

Celé obdobie 2014 až 2018 bolo obdobím postupného prerodu našej spoločnosti na životaschopnú a efektívnejšie fungujúcu, s cieľom skvalitňovania práce a rozšírenia portfólia služieb obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom.

Tretí bod plánu rozvoja som plánoval ako nový hybný impulz. Chcel som ním zvrátiť stav pasívnej zotrvačnosti, ktorá v dynamickom prostredí súčasnej doby predstavovala pre TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. až existenčný problém. Spoločnosť postupne v rámci svojich možností rozširuje portfólio poskytovaných služieb. Zároveň som v intenciách tohto plánu našu spoločnosť zapojil do opráv, rekonštrukcií a výstavby dopravnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v meste Dubnica nad Váhom.

K tretiemu bodu programu určite patrí aj zrealizovanie webového sídla spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.: www.tsmdubnica.sk. Vytvorením nových web stránok našej spoločnosti som sledoval viac zámerov:

– Prevziať na spoločnosť jednu z náučných a výchovných úloh v meste Dubnica nad Váhom. Výsledkom v dlhodobom horizonte by malo byť zlepšenie výsledkov v oblasti separovania odpadu, ekologického povedomia (napríklad boj s vytváraním čiernych skládok) a čistoty mesta.
– Zlepšenie informovanosti občanov mesta Dubnica nad Váhom a dobe zodpovedajúca vzájomná komunikácia.
–  Neskreslená prezentácia našej práce.
– Zlepšenie spolupráce a súčinnosti s obyvateľmi a organizáciami v meste.

O úspešnosti a opodstatnenosti tohto projektu svedčí fakt, že už dva roky po jeho spustení (1. 7. 2015) naša web stránka už 15.6.2017 zaznamenala 100 tisíceho návštevníka a obsahovala, okrem základného obsahu, aj 100 článkov. Ku koncu roku 2018 dosahuje priemer návštevnosti 1.500 návštev za kalendárny týždeň. Pokiaľ sú tieto čísla chápané reálne, vo svetle úzko lokálneho pôsobenia a monotematicky zameraného obsahu stránky, tak je dosiahnutý výsledok určite viac ako dobrý.

Plán rozvoja TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. mal tri smery, tri základné piliere. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že navzájom sú veľmi úzko prepojené a tvoria jeden nedeliteľný, harmonický celok. Celý rozvoj spoločnosti by nebol možný bez činností, ktoré prinášajú spoločnosti zisk.

Každé jedno euro, ktoré spoločnosť v priebehu rokov 2014 až 2018 zarobila, som v prvom rade ako dobrý hospodár, investoval do jej rozvoja. Vždy som sa riadil kritériami dôležitosti, potrebnosti a efektívnosti. Zároveň si treba uvedomiť aj fakt, že akákoľvek investícia do spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. (ktorej jediným a teda stopercentným vlastníkom je mesto Dubnica nad Váhom) je investíciou do mesta samotného.

Rozvoj TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. a nutnosť ďalších rekonštrukcií a investícií ani zďaleka nekončí. V plánoch do najbližšej budúcnosti by malo byť  zahrnuté  dokončenie oplotenia areálu na Nádražnej ulici, dokončenie výstavby prestrešenia pre veľkú techniku, sklad posypového materiálu a dokončenie opráv budovy garáží a dielní. Ako úloha do budúcnosti zostalo aj zaobstaranie ďalšej potrebnej komunálnej techniky. Stále aktuálnym je aj celospoločenský problém s nedostatkom zamestnancov a nadväzujúci tlak stúpajúcich mzdových a režijných nákladov.

Začínajúca sezóna zimnej údržby postavila pred nás veľkú výzvu v podobe zmeny Zákona o pozemných komunikáciách – zrušením povinnosti majiteľom, alebo správcom nehnuteľností sa starať o priamo súvisiace komunikácie a chodníky a prenesením tohto bremena na obce. Tento fakt vyvolal potrebu nových, naozaj nemalých zdrojov a môže zásadne zvýšiť potrebný rozpočet tejto a budúcich sezón zimných údržieb.

Rozvoj TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. ukazuje svoju opodstatnenosť a výsledky. Vďaka trvalému dôrazu na zvyšovanie kvality a aj vďaka novému prístupu v komunikácii s verejnosťou sa vytrácajú negatívne a osočujúce hlasy. Ľudia v prípade nedostatkov, problémov, či pri krízových situáciách  prestávajú hľadať senzácie, či možnosť osočiť ľudí, ktorí pre naše mesto odvádzajú veľmi často viac, ako je rámec ich povinností. Naopak, čoraz častejšie sa stáva, že občania mesta spolupracujú na riešení neželaných situácií racionálne, že nás na ne upozornia. Patrí im za to veľká vďaka. Rovnako patrí vďaka aj tým, ktorí si všimli našu každodennú, mravčiu prácu i stúpajúcu kvalitu jej výsledku a vyslovili za to našim zamestnancom slovo uznania, či poďakovania.

Všetko v ľudskom živote má svoj začiatok a koniec. Na konci môjho pôsobenia po viac ako štyroch rokoch sa môžem smelo pozrieť späť – vidím zmysel v tom, že som ako prvý prichádzal do práce už o pol piatej ráno, aby šoféri, najmä v zime mohli pripraviť a zohriať pred prácou autá a mechanizmy. Vidím zmysel v tom, že som ako posledný odchádzal v neskorých popoludňajších hodinách, čakajúc na zamestnancov aby dokončili prácu v meste, či očistili a pripravili mechanizmy na ďalší pracovný deň. Vidím zmysel v množstve celých víkendov strávených „na Nádražnej“ pri zveľaďovaní spoločnosti. Vidím zmysel v množstve prebdetých nocí a desiatkach „nadčasových“ hodín mesačne pri zimnej údržbe. Vidím zmysel vo vynaložení veľkého množstva času a energie, ktoré som venoval „posúvaniu“ technických služieb krok po kroku tam, kde sú teraz.

Zanechávam po sebe znovuzrodenú a životaschopnú mestskú spoločnosť. V dobrej kondícií, s dobrými hospodárskymi výsledkami, v dobrom smerovaní a s dobrou perspektívou. Záleží už len na novom vedení mesta a TSM, na ich zámeroch a symbióze, kam bude vývoj spoločnosti spieť v nasledujúcich rokoch.

Na úplný záver chcem poďakovať predovšetkým primátorovi mesta Dubnica nad Váhom, Ing. Jozefovi Gašparíkovi. Bez jeho pomoci, zanietenosti a rozhľadu by nebolo možné vykonať všetky pozitívne zmeny.

Poďakovať musím aj všetkým obchodným partnerom a obom konateľom, s ktorými som spolupracoval a ktorí korektným a zodpovedným prístupom k práci napomáhali nielen rozvoju našej spoločnosti, ale aj rozvoju mesta.

Moje poďakovanie samozrejme patrí aj všetkým zamestnancom a kolegom, ktorí pochopili nutnosť zmien a pomohli mi v práci, pri prerode a pri napredovaní našej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

               Bolo mi cťou a ďakujem.

Ing. Stanislav Štěrba
konateľ a riaditeľ
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

« z 6 »