Údržba po zime

Ťažisko prác a nasadenie zdrojov našej spoločnosti spočíva za posledných pár týždňov najmä v čistení mesta po posypoch, vykonaných  pri zimnej údržbe komunikácií v meste. Odchod zimy znamená pre nás však aj začiatok opráv a údržby mestského mobiliáru, na ktorom sa podpísalo počasie, vek, alebo (najčastejšie) aj ruky vandalov. Dnes prišiel na radu smetný kôš na autobusovej zastávke v Prejte pred Obecným domom.

S príchodom teplejších a slnečných dní po zime sa začínajú zapĺňať aj detské ihriská.  Je dôležité, aby bola zachovaná na nich bezpečnosť a tak prešli kontrolou pracovníkov mestského úradu. Na základe ich požiadaviek odstraňujeme závady. Asi najčastejšou sú zodrané oká uchytenia húpačiek. Menia sa preventívne, skôr ako môže dôjsť k úrazu. A po každej takejto výmene je dôležité vykonať aj záťažovú skúšku  😉