Zimná údržba

Všetkým samosprávam Slovenských miest a obcí v týchto dňoch pribúdajú na čele vrásky. Zákon im stanovuje povinnosť zabezpečovať zjazdnosť a schodnosť komunikácií. Nie je tomu inak ani v Dubnici nad Váhom, ktorá sa o komunikácie v našom meste stará prostredníctvom svojej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

V minulosti (teda do tejto aktuálnej sezóny zimnej údržby 2018/2019) v našom meste existovala zaužívaná schéma zimnej údržby komunikácií. Podľa nej sa technické služby starali o všetky mestské komunikácie. Výnimkou bola iba ulica Obrancov mieru, ktorej (hlavná) cesta I/61 spadá do kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Druhou výnimkou boli všetky prístupové komunikácie k jednotlivým nehnuteľnostiam v meste, o ktoré podľa zákona 135/1961 Zb., § 9 ods. 2 sa museli starať vlastníci nehnuteľností, alebo ich správcovia, prípadne užívatelia.

Prijatou zmenou v zákone sa tieto zabehnuté a dlhoročné schémy zimnej údržby rozbili. Nepomohol ani apel odborníkov, ani výzva Združenia miest a obcí na našich zákonodarcov. Tí nevypočuli námietky a vecné argumenty a schválili novelu tohto zákona. Vypustili v nej povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ak tieto vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Uvedená povinnosť sa navrhovanou novelou zákona  preniesla na správcov miestnych komunikácií – teda samosprávy.

Zákonodarci, ani novela zákona už ale neriešili závažnú skutočnosť, že samosprávy, respektíve poverené organizácie nie sú finančne, technicky a ani personálne vybavené na tak enormný nárast výkonov zimnej údržby komunikácií, z ktorých mnohé dodnes ani nie sú majetkom samosprávy z dôvodu nevysporiadania vlastníctva zo strany štátnu po roku 1990.

Celý komplex problémov, vznikajúcich  pri implementácií novely zákona 135/1961 Zb. vyžaduje veľké množstvo zdrojov, hľadania nových riešení a postupov pri výkone zimnej údržby. Krátky čas a široký záber problematiky neumožnil kompetentným pracovníkom samospráv (nevynímajúc ani MsÚ Dubnica nad Váhom) adekvátne zareagovať a pripraviť sa na nové podmienky. Rovnako potrebuje čas na výrazné zmeny vo výkone zimnej údržby, podstatné posilnenie zdrojov a na nové pravidlá určené mestským úradom aj naša spoločnosť, TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Z týchto dôvodov prosíme obyvateľov o pochopenie, trpezlivosť a zhovievavosť.

V prípade napadnutia väčšieho množstva snehu, či vzniku poľadovice, prosíme o pomoc v rámci svojich možností pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev tak, ako tomu bolo doteraz.

Ďakujeme za pomoc a pochopenie.