Zmluvy 2023

02.01.2023 Zmluva o nájme stroja: UNIKONT

25.01.2023 Dodatok k Zmluve o dodávke vody

25.01.2023 Dodatok č. 5 k zmluve 30369 – Spoločnosť Stredné Považie

25.01.2023 Dodatok č. 6 zmluvy o ukladaní odpadu na Skládku odpadov

26.01.2023 Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní prác UVTOS Dubnica n/V

27.01.2023 Zmluva o zhodnotení odpadu – DT Forest,a.s.

01.02.2023 Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom č.04/2023/RŽP

03.02.2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov – UP Dejéuner, s.r.o.

14.02.2023 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – UNIKONT SLOVAKIA spol. s.r.o.

15.02.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange Slovensko a.s.

17.02.2023 Zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring PREMIUM č. SK -05/02/2023/01: TSS GROUP

27.02.2023 Zmluva o odoberaní odpadu na kompostárni č. 502 956 81 – Marius Pedersen

15.03.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o technických požiadavkách na dodávku druhotných surovín č. 033062021 – ENVI-PAK, a.s.

16.03.2023 Kúpna zmluva HANES Slovakia s.r.o.

16.03.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange

20.03.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Dca audit

24.03.2023 Aktualizovaná príloha č. k zmluve č.070/2010 – Envitrans

06.04.2023 Rámcová dohoda č. 87/2023 – opravy poškodených mestských chodníkov a parkovísk v meste Dubnica nad Váhom

12.04.2023 Dohoda o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektr. Služieb v rámci colného konania a systému EMS pri správe spotrebných daní – Finančné riaditeľstvo SR

14.04.2023 Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/23/10229 – VÚB BANKA

14.04.2023 Poistná zmluva pre poistenie strojov, strojných zariadení a/alebo elektroniky – VÚB BANKA 

21.04.2023 Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o zeleň a verejné priestranstvá v meste Dubnica nad Váhom č. 42/2023/RŽP

21.04.2023 Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 68/2023/RŽP

27.04.2023 Zmluva o odoberaní odpadu na kompostárni č. 502 967 81 – Marius Pedersen, a.s.

28.04.2023 Zmluva o výpožičke č. 119/2023/RSM – Mesto Dubnica nad Váhom

9.6.2023 Rámcová zmluva o vkladoch č.316/ZV/2023

9.6.2023 Zmluva o terminovanom úvere č. 648/2023/UZ – VÚB, .a.s.

9.6.2023 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 779/2023/D – VÚB, a.s.

9.6.2023 Zmluva o úvere č. LZL/23/10305 – VÚB, a.s.

9.6.2023 Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. LZL/23/10305 -VÚB, a.s.

13.06.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov zo dňa 2.5.2018 – ENVIDOM

16.06.2023 – Zmluva o odbere materiálu – Green Gas Corp. s.r.o.

16.06.2023 – Dodatok č.1 ku zmluve o odoberaní odpadu na kompostárni č. 502 967 81 – Marius Pedersen

16.06.2023 – Zmluva č. 1505/2023/TD o zbere jedlých olejov a tukov na území mesta Dubnica nad Váhom – MEROCO, a.s.

07.09.2023 – Dodatok č.2 k zmluve UVTOS-02506-34-DU-2022

25.09.2023 – Zmluva o zhodnotení a sprostredkovaní zhodnotenia odpadu spoločnosťou Ecolex s.r.o.

02.10.2023 – Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange Slovensko, a.s.

18.10.2023 – 2023- Príkazná zmluva – Judr. Marta Sokolíková

02.11.2023 – Kúpna zmluva – UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o.

08.11.2023 – Zmluva o úvere č. LZL/23/10648 – VÚB, a.s.

08.11.2023 – Poistná zmluva pre poistenie STROJOV, STROJNÝCH ZARIADENÍ a/alebo ELEKTRONIKY – VÚB, a.s.

08.11.2023 – Poistná zmluva pre POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE – VÚB,a.s.

08.11.2023 – Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZPS/23/10648- VÚB, a.s.

24.11.2023 – Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce – Okresný súd Trenčín

30.11.2023 – Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o dodávke vody číslo DNV 173/V/2006 – DNV ENERGO, a.s.

07.12.2023 – Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange Slovensko , a.s.

07.12.2023 – Dodatok č. 3 k zmluve č.1/2020 o zabezpečení hodnotenia odpadu – DARJA spol. s.r.o.

20.12.2023 – Zmluva č. UVTOS -02395/34-DU-2023 o vykonávaní prác – Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

23.12.2023 – Dodatok č. 3 – ASFA -KDK s.r.o.

23.12.2023 – Dodatok č. 7 zmluvy č. 30369 o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek – Spoločnosť Stredné Považie a.s.