Zo zberného dvora …

Až prax veľmi často ukáže rôzne úskalia a problémy vznikajúce pri triedení komunálneho odpadu, jeho zbere, zvoze a následnom zhodnotení, či zneškodnení.

Veľmi častým omylom ľudí, prichádzajúcich odovzdať drobný stavebný odpad na zberný dvor je predstava, že ak už si zaplatia vyššiu sadzbu za zmesový drobný stavebný odpad (DSO), môže tento obsahovať hoc čo. Najčastejšie sú to obaly z potravín a nápojov (obalové kompozity a PET fľaše), alebo zmes rôzneho iného odpadu, ktorá sa za dlhé roky nazbierala v rekonštruovaných priestoroch.

Zákon o odpadoch nepripúšťa takéto konanie a rovnako sa bránia a sankcionujú inou zložkou odpadu znečistený DSO aj naši odberatelia. Aj preto naši zamestnanci na zbernom dvore musia trvať na tom, aby ste zo zmesového DSO odstránili neželané prímesi a roztriedili ho na jednotlivé zložky.

Určite Vám môže pre správnu orientáciu v tom čo je to triedený a čo zmesový drobný stavebný odpad a aké zložky ho tvoria pomôcť nasledujúci prehľad:

Triedený drobný stavebný odpad:

 • Betón
  – cementový betón kusový
  – betónová drť
  – betónové, cementové strešné krytiny
  – betónové rúry a potrubia
  – betónové tvárnice
  – betónová dlažba
 • Obkladačky, dlaždice a keramická dlažba
 • Stavebná sutina – čistá
  – osekaná omietka
  – malta a maltové vápenné a cementové zmesi
 • Strešná krytina – pálená
 • Tehla
  – plná a odľahčená tehla
  – tehlové tvárnice
  – tehlová drvina
 • Porobetón

Zmesový drobný stavebný odpad:

 • Zmes niektorých zo zložiek triedeného drobného stavebného odpadu
 • Sadrokartón
 • Linoleum a podlahové krytiny na báze PVC
 • Sklo s drôtenou vložkou
 • Sklolaminát
 • Stavebná sutina – zmes
 • Umakart
 • Dechtové a bitúmenové lepenky
 • Drevo a dosky znečistené betónom a maltami
 • Obaly zo stavebnej chémie a zmesí
 • Papier, kartón, papierové lepenky a igelitové fólie znečistené stavebnou chémiou a zmesami