Tlačová správa

Pre nadchádzajúcu sezónu zimnej údržby bol vypracovaný Spoločný operačný plán zimnej údržby (SOPZÚ) mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Ide o základný organizačný dokument, pre zaistenie zjazdnosti a schodnosti infraštruktúry statickej a dynamickej dopravy v Dubnici nad Váhom, ktorého zámerom je opäť o niečo vpred posunúť kvalitu a efektivitu komunálnych služieb.

Tento plán určuje práva a povinnosti vedenia mesta a spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Stanovuje podmienky a pravidlá výkonu zimnej údržby. Určuje prioritné komunikácie pre zimnú údržbu a zároveň vymedzuje tie komunikácie v Dubnici nad Váhom, ktoré nie sú zahrnuté do základného plánu zimnej údržby. Pre informovanosť občanov vyplýva z tohto spoločného dokumentu povinnosť zverejniť zoznam komunikácií vyňatých zo základnej zimnej údržby:

 1. Komunikácie o ktoré sa musí starať na základe § 23, odst. 1. zákona č. 135/1961 Zb. a doplňujúcich predpisov o pozemných komunikáciách majiteľ, alebo správca objektu, či nehnuteľnosti.
 2. Účelové, alebo obslužné komunikácie na pozemku, ktorý nie je majetkom mesta.
 3. Svojvoľne a neoficiálne vytvorené komunikácie a chodníky.
 4. Vnútroblok bytových domov 1086 až 1091 sídl. Pod hájom, okrem krížnych chodníkov – spojok vonkajších ulíc.
 5. Sad Francúzskych partizánov, sídl. Pod hájom.
 6. Vnútroblok bytových domov 1085, 1095 až 1099 sídl. Pod hájom, okrem krížnych a pozdĺžnych chodníkov – spojok vonkajších ulíc.
 7. Rekreačné chodníky Macov dvor, sídl. Pod hájom.
 8. Rekreačné chodníky komplexu Účko, sídl. Pod hájom.
 9. Rekreačné chodníky pri potravinách Koruna, sídl. Za traťou.
 10. Spevnená plocha pri potoku, medzi „Lukáčom“ a podchodom pod žel. trať, Za traťou.
 11. Spevnená plocha tribúny pred ABC, sídl. CI.
 12. Park J.B.Magina.
 13. Všetky ostatné rekreačné chodníky.
 14. Všetky spevnené hracie plochy a detské ihriská

Zároveň využívame túto možnosť pre žiadosť smerovanú ku všetkým obyvateľom Dubnice nad Váhom – motoristom. Aj vy môžete pomôcť aby naše mesto bolo v rámci možností čo najlepšie očistené od snehu a malo čo najlepšie ošetrené komunikácie. Napríklad tým, že odstavíte svoje motorové vozidlá tak, aby ste pracovníkom TSM Dubnica nad Váhom a ich mechanizmom umožnili prejazd ulicami a uličkami nášho mesta. Veľmi často k tomu stačí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, konkrétne body, ktoré upravujú podmienky státia na verejných komunikáciách. Odstavujte svoje motorové vozidlá, najmä v nočných hodinách, vo svojich dvoroch, aby čo najmenej bránili, či dokonca neznemožňovali prejazd mechanizmov zimnej údržby. Ide najmä o Horné a Dolné Kolonky, sídlisko Háje, ale aj iné časti nášho mesta.

Ďakujeme.