Trieďme odpad správne – ostatný odpad z domácností

Pneumatiky:
Ojazdené, či poškodené pneumatiky je možné odovzdať distribútorom pneumatík (predajcovia pneumatík, pneuservisy a podobne), ktorí majú povinnosť vykonávať spätný zber odpadových pneumatík. Rovnako je možné odovzdať pneumatiky z osobných automobilov (neznečistené a bez diskov, teda nie celé kolesá!) aj na zbernom dvore TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Jedlý olej (olej z kuchýň):
Použitý a vychladnutý jedlý olej, bez prímesí a zostatkov potravín zlejte do priesvitných PET fliaš, alebo bandasiek o objeme 1 – 10 litrov. Nevylievajte použitý kuchynský olej do umývadiel a toaliet!

Fľaše môžete odovzdať v jedálňach ZŠ, alebo priamo na zbernom dvore TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na Nádražnej ulici 4007, v čase na to určenom.

V rodinných domoch vyložte priesvitné fľaše s jedlým olejom pred dom v čase konania zberu vriec s kovmi a kompozitmi. Po novom je možné odovzdať naplnené PET fľaše aj na Ulici továrenskej v čerpacej stanici Slovnaft, ktorá je zaradená v celoslovenskej sieti čerpacích staníc, určených pre zber použitých kuchynských olejov.

Motorové a iné oleje z prevádzky automobilov, alebo strojov:
Motorový olej (a iné oleje zo strojov) patria do kategórie nebezpečného odpadu. Jeho nebezpečnosť spočíva napríklad aj v tom, že 1 liter oleja dokáže znehodnotiť až 1 milión litrov vody.  Nakladať s odpadovým olejom by mali len firmy na to oprávnené. Výmena motorového oleja v domáckych podmienkach je vlastne porušením zákona o odpadoch, preto je vhodnejšie túto zveriť odbornému autoservisu.

Ak už máte starý olej ako odpad, určite ho nevylievajte do kanalizácie, nevyhadzujte do komunálneho odpadu či na skládku. Rovnako by ste starý olej nemali používať ako ochranný náter, alebo ho spaľovať.

Malé (bežné) množstvo motorového (alebo iného použitého oleja z automobilov, strojov, či inej techniky) môžu občania Dubnice nad Váhom odovzdať aj na zbernom dvore TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nespotrebované a expirované lieky:
Tieto odovzdávajte iba v lekárni. Nikdy nevhadzujte lieky a liečivá do zmesového komunálneho odpadu, do výleviek, alebo toaliet!

Textil, obuv a hračky:
Obnosené šatstvo, neznečistený textil a textílie, použiteľné hračky a obuv zabaľte do vreca a vhoďte do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v meste, darujte, prípadne ponúknite do charitatívnych zbierok alebo búrz pre sociálne slabších. Už nepoužiteľné odevy, textílie, obuv, hračky, posteľné matrace a podobné veci môžete odovzdať aj na zbernom dvore TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Farby, riedidlá a iný chemický, či nebezpečný odpad:
Farby, riedidlá, tmely a iné chemikálie, či ich zostatky, ako aj nádoby znečistené zaschnutými, či inými pozostatkami týchto chemikálií odovzdajte (dobre uzavreté, neodtŕhajte staré štítky!) priamo v zbernom dvore TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Rovnako nakladajte aj s inými tekutými, či pevnými chemickými látkami v rôznych obaloch (sudy, fľaše, plechovky a podobne), ktorých druh, zloženie či pôvod sú vám neznáme! Nevykladajte ich ku zberným nádobám a už vôbec ich nevyhadzujte do prírody alebo nespaľujte!