Za drobný stavebný odpad si budeme od 1.7.2016 priplácať.

Ako ste už asi zaznamenali z televízie či iných médií, nový zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Čo to znamená?

Ostatné komunálne odpady – triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný odpad – môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné zbery, ktoré  zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) – náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto Dubnica nad Váhom.

2015_05_04_DSC2973_mDrobný stavebný odpad (je to odpad z prestavieb, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,040 €/kg pri vytriedenom odpade (t.j. 40 €/t) a 0,070 €/kg pri nevytriedenom odpade (t.j. 70 €/t). Tento poplatok zaplatí občan  na zbernom dvore vždy vtedy, keď na zbernom dvore bude odovzdávať drobný stavebný odpad. Keďže nevytriedený, zmiešaný stavebný odpad musí skončiť na skládke odpadov, je sadzba za takýto odpad vyššia. Občania, ktorí si dajú tú námahu a budú na zbernom dvore odovzdávať triedený stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, prípadne  zmes tehál a obkladačiek bez prímesi plastov, dreva, montážnej peny, plechoviek), zaplatia nižšiu sadzbu, pretože takto triedený stavebný odpad je možné odviezť na recykláciu (podrvenie drvičkou a opätovné použitie na stavbách).

Ako to bude prebiehať?

Občan, ktorý na zberný dvor privezie drobný stavebný odpad v prívesnom vozíku, či vo vreciach,   najprv s vozidlom príde na mostovú váhu, kde bude vozidlo odvážené. Následne po zahlásení mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a druhu dovezeného odpadu pre potreby evidencie odpadu vyloží odpad na miesto, určené obsluhujúcim zamestnancom. S vozidlom potom opäť zamieri na mostovú váhu, aby sme sa dozvedeli hmotnosť vyloženého drobného stavebného odpadu.  V kancelárii pracovníčky, poverenej mestom na výber poplatku, bude vystavený každému obyvateľovi vážny lístok a príjmový pokladničný doklad, na základe ktorého uhradí priamo na zbernom dvore príslušný poplatok. Opäť pripomíname, že hradiť bude len drobný stavebný odpad!

Samozrejme, pri väčších prestavbách má každý možnosť objednať si aj pristavenie veľkokapacitného kontajnera, ktorý mu bude dovezený až na miesto určenia – vtedy bude platiť  náklady za prepravu kontajnera, ako aj sadzbu za odovzdanie drobného stavebného odpadu.

2015_05_04_DSC2937_mZačiatky bývajú vždy ťažké, preto sa budeme snažiť informovať občanov aj prostredníctvom článkov v miestnej tlači, webstránke mesta a vývozcu odpadu – spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., na zbernom dvore bude umiestnená informačná tabuľa. Na túto novotu si však budeme musieť zvyknúť – či už občania, ako aj pracovníci zberného dvora, ktorým táto povinnosť navyše skomplikuje príjem odpadu na zbernom dvore. Prosíme preto občanov o pochopenie, pomôcť bezproblémovú odovzdaniu drobného stavebného odpadu môže každý už len tým, že nebude mať drobný stavebný odpad zmiešaný s inými druhmi odpadov, ktoré môže odovzdať bezplatne – dvere, nábytok, plasty je vhodné doviezť zvlášť, aby nebolo potrebné vykonávať na zbernom dvore slalomovú jazdu pomedzi prekážky od kontajnera ku kontajneru cez mostovú váhu a späť.

Veríme, že túto povinnosť, ktorú obyvateľom i mestu „nadelil“ nový zákon o odpadoch, spoločnými silami zvládneme. Uvedomujeme si, že spoplatnenie drobného stavebného odpadu je finančnou záťažou pre tých, ktorí budú zveľaďovať svoje príbytky. Mesto Dubnica nad Váhom preto odložilo spoplatnenie tohto odpadu až od  júla 2016 (okolité obce vyberali tento poplatok už od januára 2016).

Dúfajme spoločne, že obyvatelia Dubnice nad Váhom sú  zodpovední voči svojmu životnému prostrediu, nezakladajú čierne skládky  a stavebný odpad odovzdajú na zbernom dvore. Chceme mať pekné, čisté mesto a nezabúdajme na to, že vzniknuté čierne skládky na území mesta sa odstraňujú na náklady mesta Dubnica nad Váhom – čiže z peňaženiek jeho obyvateľov.