Za drobný stavebný odpad si budeme od 1.7.2016 priplácať.

Ako ste už asi zaznamenali z televízie či iných médií, nový zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Čo to znamená?

Ostatné komunálne odpady – triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný odpad – môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné zbery, ktoré  zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) – náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto Dubnica nad Váhom.

2015_05_04_DSC2973_mDrobný stavebný odpad (je to odpad z prestavieb, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,040 €/kg pri vytriedenom odpade (t.j. 40 €/t) a 0,070 €/kg pri nevytriedenom odpade (t.j. 70 €/t). Tento poplatok zaplatí občan  na zbernom dvore vždy vtedy, keď na zbernom dvore bude odovzdávať drobný stavebný odpad. Keďže nevytriedený, zmiešaný stavebný odpad musí skončiť na skládke odpadov, je sadzba za takýto odpad vyššia. Občania, ktorí si dajú tú námahu a budú na zbernom dvore odovzdávať triedený stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, prípadne  zmes tehál a obkladačiek bez prímesi plastov, dreva, montážnej peny, plechoviek), zaplatia nižšiu sadzbu, pretože takto triedený stavebný odpad je možné odviezť na recykláciu (podrvenie drvičkou a opätovné použitie na stavbách).

Pokračovať v čítaní: Za drobný stavebný odpad si budeme od 1.7.2016 priplácať.