Za drobný stavebný odpad si budeme od 1.7.2016 priplácať.

Ako ste už asi zaznamenali z televízie či iných médií, nový zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Čo to znamená?

Ostatné komunálne odpady – triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný odpad – môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné zbery, ktoré  zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) – náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto Dubnica nad Váhom.

2015_05_04_DSC2973_mDrobný stavebný odpad (je to odpad z prestavieb, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,040 €/kg pri vytriedenom odpade (t.j. 40 €/t) a 0,070 €/kg pri nevytriedenom odpade (t.j. 70 €/t). Tento poplatok zaplatí občan  na zbernom dvore vždy vtedy, keď na zbernom dvore bude odovzdávať drobný stavebný odpad. Keďže nevytriedený, zmiešaný stavebný odpad musí skončiť na skládke odpadov, je sadzba za takýto odpad vyššia. Občania, ktorí si dajú tú námahu a budú na zbernom dvore odovzdávať triedený stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, prípadne  zmes tehál a obkladačiek bez prímesi plastov, dreva, montážnej peny, plechoviek), zaplatia nižšiu sadzbu, pretože takto triedený stavebný odpad je možné odviezť na recykláciu (podrvenie drvičkou a opätovné použitie na stavbách).

Pokračovať v čítaní: Za drobný stavebný odpad si budeme od 1.7.2016 priplácať.

Čierne skládky 3.

Treťou lokalitou ktorú obľubujú ľudia vyhadzujúci smeti mimo miest na to určených je cesta v intraviláne mesta, ktorá vedie medzi Kočkovským kanálom a diaľnicou.
mapa kanálAj tu sa na tvorbe čiernych skládok podpisuje viac faktorov.
Prvým sú ľudia ktorí sa zbavujú odpadu cielene. Je to najmä rôzny stavebný odpad, staré podlahové krytiny, ale aj výsledok upratovanie nejakej pivnice v podobe veľkej zbierky topánok. Zarážajúce je že si tu spravil smetisko aj nejaký „automechanik“. Nemým svedkom toho je všetko čo tu zanechal: staré pneumatiky, bandasky od oleja, veľké množstvo obalov z rôznych filtrov a autosúčiastok, ako aj dielenského vybavenia.

Pokračovať v čítaní: Čierne skládky 3.