Novoročný príhovor riaditeľa

Som veľmi rád, že sa Vám môžem opäť prihovoriť prostredníctvom našej web stránky, v novoročnom príhovore riaditeľa Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Môžeme sa opäť spoločne obzrieť a zhodnotiť skončený rok 2017 a zároveň Vám môžem predstaviť aj svoje vízie a plány pre nasledujúci rok a najbližšiu budúcnosť.

V čase, keď som prevzal záväzok a zodpovednosť za rozvoj TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., stanovil som tri piliere, na ktorých som chcel našu spoločnosť pozdvihnúť na novú úroveň a vytvoriť modernú, dynamickú spoločnosť, funkčnosťou a činnosťou zodpovedajúcu 21. storočiu.

Prvý pilier – plán zlepšenia a rozšírenia technického vybavenia, sme v roku 2017 naplnili nákupom (okrem množstva drobnejšej techniky) dvoch malých nákladných automobilov Multicar aj s potrebnými  nadstavbami. Tie môžete v tomto čase vidieť v uliciach mesta pri plnení úloh zimnej údržby. Jedna z nich sa Vám neskôr predstaví aj so špeciálnou nadstavbou pri zbere odpadu z uličných košov.  Obrovským prínosom tejto novej techniky, voči štvrťstoročie starým Unikomom, je najmä výkonnosť, efektivita, spoľahlivosť, ale aj nedostižný komfort a ekológia. Pre údržbu verejnej zelene sme zakúpili v poradí už druhú profesionálnu kosačku trávy Etesia.

Druhý pilier – zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, hygieny práce, ako aj obnovu a rozvoj infraštruktúry spoločnosti,  sme naplnili ukončením rekonštrukcie vstupu do administratívno-technickej budovy na Nádražnej ulici 4007. Rozhodne môžeme do tohto bodu plánu rozvoja zarátať aj rekonštrukciu kotolne, s novým kotlom a oknami, či výmenu oboch vstupných brán do areálu mestského kompostoviska na ulici Športovcov.

Zásadnou zmenou, spadajúcou do plánov v tomto pilieri, malo byť vybudovanie nového zberného dvora a haly pre triediacu linku na Nádražnej ulici, financovanej z fondov EU. Bohužiaľ, z objektívnych príčin, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sa s výstavbou zatiaľ nezačalo, aj keď z našej strany sme spravili všetko, čo sa dalo.

V roku 2017 sa nám podarilo spraviť prvý krok v jednom z najdôležitejších plánov druhého piliera – novým mzdovým predpisom sme zlepšili finančné ohodnotenie zamestnancov, keď najväčšie zvýšenie, až 10% v priemere, zaznamenala pohyblivá, motivačná zložka mzdy.

Tretí pilier – napĺňanie nových potrieb, skvalitňovanie, či plnenie nových a náročnejších služieb pre mesto Dubnica nad Váhom určite bohato napĺňame pokračujúcou participáciou na obnove a výstavbe chodníkov, ciest a parkovísk. Určite „stojí za zmienku“ aj verejnosťou veľmi pozitívne vnímaná a hodnotená rekonštrukcia Domu smútku, ukončená v roku 2017, či na jeho sklonku začatá rekonštrukcia a oprava podchodu pri kruhovom objazde na ulici Obrancov mieru.

V roku 2017 sme nadštandardne rozvinuli aj spoluprácu s tými občanmi a záujmovými združeniami nášho mesta, ktorých cieľom je priniesť zlepšenie do občianskeho, kultúrneho, i športového života v Dubnici nad Váhom. Podieľali sme už tradične na Dubnickej envirojari, na čistení okolia nádrže v Prejte, na projekte revitalizácie športovo-rekreačnej zóny „Studnička“, na spoločensko – športovej akcii „MDD v Champion Club aréne,“ 6. ročníku hokejbalového Memoriálu Michala Haviara a iných.

V roku 2018 by sme chceli vyriešiť budúcnosť nového zberného dvora. Inak plány zostávajú rovnaké, ako po minulé roky – posunúť spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.  vo všetkých troch smeroch rozvoja opäť o niečo vpred. Keďže nik z nás ale nemá čarovný prútik, ktorého šibnutím by sa udial zázrak, aby sa v úpadku váľajúca firma premenila za pár dní na modernú a funkčnú, snažíme sa  vpred kráčať malými, ale bezpečnými krokmi.  Všetky zmeny, ktoré sa v TSM Dubnica nad Váhom,   s. r. o. dejú, sú v rámci možností našej spoločnosti a možností mesta Dubnica nad Váhom.

Preto chcem poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorí pochopili stratégiu rozvoja a stotožnili sa s plánmi na nové, životaschopné Technické služby, za ich každodennú, poctivú prácu.

Chcem sa poďakovať aj všetkým obchodným partnerom a vedeniu mesta Dubnica nad Váhom za dobrú spoluprácu, ktorá je predpokladom pozitívnych zmien.

Musím poďakovať aj čoraz väčšej skupine Dubničanov, ktorí si všímajú zmeny v našej spoločnosti. Vidia postupne zlepšujúcu sa kvalitu a zväčšujúce sa množstvo práce, ktorú odvádzame v prospech nášho mesta. Ďakujeme za ich pozitívne prejavy a podporu. Veľmi si ich vážime. Ukazujú, že ideme dobrým smerom a motivujú nás, aby sme pokračovali.

Záverom chcem spomenúť pre našu spoločnosť a pre občanov Dubnice nad Váhom podstatný a dôležitý fakt. Všetky zmeny, prerod našej spoločnosti a jej rozvoj vo všetkých smeroch má na „svedomí“ jeden človek. Ak pozitívne hodnotíme našu prácu a smerovanie, nemôžeme na neho zabudnúť. V ťažkých začiatkoch záchrany, ale aj dnes – vo fáze rozvoja TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. by bez jeho podpory, záujmu a pomoci neboli zmeny, ktorými naša spoločnosť prešla, možné. Preto smerujem svoje poďakovanie k tomuto človeku, k primátorovi mesta Dubnica nad Váhom, Ing. Jozefovi Gašparíkovi.

Vážení priatelia, želám Vám v novom roku len to najlepšie: pevné zdravie, rodinnú pohodu a pracovné úspechy.

Ing. Stanislav Štěrba
riaditeľ TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.