Príhovor riaditeľa TSM k novému roku 2017

Čas letí ako voda. Ani som sa nenazdal a opäť mám tú česť osloviť Vás v tomto príhovore – bilancovaní starého roku a s blahoželaniami do toho nového.

Považujem práve skončený rok 2016 za jeden z najvýnimočnejších v histórii našej spoločnosti. Som šťastný, že sa nám podarilo veľkým dielom naplniť moje predstavy o prerode Dubnických technických služieb, s ktorým sme začali už v roku 2015, keď som nastúpil ako riaditeľ. Za pravdu mi musí dať každý: či už nezainteresovaná osoba, návštevník, ale dokonca aj neprajník. Dôkazom sú zmeny prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme  v našej spoločnosti a v tom, ako naša spoločnosť dnes naozaj vyzerá:

Už na začiatku roka, vo februári, sa nám podarilo  dokončiť nové pánske šatne a o týždeň na to aj konferenčnú miestnosť. Priestory pre zamestnancov sa tak zmenili na nepoznanie. Teraz čistotou, funkčnosťou a estetikou zodpovedajú dobe a nárokom.

Vyvrcholením snahy o skultúrnenie a sfunkčnenie sociálneho zázemia zamestnancov sú nové pánske záchody a umyváreň so sprchami, ktoré sme odovzdali do užívania ešte pred prázdninami. Generálkou prešiel zároveň aj kompletný kanalizačný systém, ktorý pri prestavbe podláh odkryl svoj havarijný stav a aj neschopnosť pokryť potreby pripojenia nových sociálnych zariadení…

To som ale skočil v čase. Ešte predtým sme v apríli prestavali montážnu jamu v dielni na hospodárskom dvore. A bol najvyšší čas – nielenže nezodpovedala potrebám pre opravy techniky, ale svojim zlým stavom ohrozovala bezpečnosť pri práci.

V máji sme začali používať nový výdajný stojan pohonných hmôt. Starý už nebolo možné opraviť. Pri tej príležitosti podstúpilo prerod aj celé palivové hospodárstvo – generálkou nádrže na naftu a napojením na počítač, čo prinieslo aj lepšiu kontrolu a hospodárenie s motorovou naftou.

Zmeny sa dotkli aj strediska triedeného zberu. Práve v máji sme začali užívať prerobené a vynovené kancelárske priestory a v júni aj vyvolanú investíciu v podobe mostovej váhy.

Jún potešil naše dámy a dámske návštevy v stredisku na Nádražnej novým sociálnym zariadením.

Jeseň sa niesla v znamení zmien na Nádražnej – v septembri to bolo dokončenie prístrešku pred kanceláriami. V októbri konečne začali Technické služby Dubnica nad Váhom vyzerať aj zvonku ako poriadna  firma – odstránili sme rozpadávajúci a veľakrát opravovaný vlnitý plech. Nový plot dal areálu TSM nový – slušný vzhľad a spolu s novými bránami aj potrebnú funkcionalitu.

Zavŕšil to december čerešničkou na torte – finálnou úpravou priečelia a vstupu z ulice v podobe nového asfaltového koberca.

Samozrejme, rok, ktorý skončil, priniesol aj zopár momentov, ktoré nemuseli byť. Som ale veľmi rád, že tých negatív bolo podstatne menej, ako pozitívnych skutočností.

Budúci rok prinesie, a myslím, že sa nám podarí uskutočniť, rovnako intenzívne zmeny. Vraví sa, že o snoch a plánoch sa nemá vopred hovoriť, aby sa uskutočnili, preto „potichu“ dúfajme, že dobre dopadne projekt novej haly pre dotrieďovaciu linku, vízie už tak potrebnej rekonštrukcie dielní a skladov na Nádražnej, či iné plány, ktoré by znamenali ďalšie zlepšenie pracovného prostredia a skvalitnenie vykonávaných činností. Určite medzi ne patrí aj zastabilizovanie pracovných kádrov a zlepšenie finančného ohodnotenia zamestnancov. Najmä tých, ktorí naozaj odvádzajú podľa svojich schopností poctivú prácu. Zamestnancov, ktorým nie je ľahostajné aj to, ako naša spoločnosť vyzerá, aké kvalitné služby odvádza a aké si robí meno v meste Dubnica nad Váhom

Rok 2016 – z môjho pohľadu – bol ťažký. Bol ale aj naozaj výnimočný a to čo sme dosiahli, ako sa naša spoločnosť podstatne zmenila k lepšiemu, mi dáva zadosťučinenie, že stres, ťažkosti a všetky problémy stáli za to. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na obnove, alebo ju svojou dobrou prácou umožnili. Poďakovať sa musím aj kolegom – konateľom. Veľký kus vďaky patrí aj primátorovi Ing. Jozefovi Gašparíkovi, ktorého podpora a pomoc tvorili a tvoria jeden zo základných elementov toho, čo sme dokázali.

Milí Dubničania. Chcem Vám pri tejto príležitosti, rovnako ako všetkým zamestnancom, kolegom a partnerom, ako aj všetkým Vašim blízkym zaželať hlavne pevné zdravie. Chcem Vám popriať, aby Vám nový rok prinášal iba tie najkrajšie chvíle. Aby bol naplnený spokojnosťou, láskou, šťastím a porozumením.

Ing. Stanislav Štěrba