Snaha o ovládnutie TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Na 24. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, konanom dňa 27.04.2017, bola zo strany pána poslanca Mgr. Wolfa osočená naša spoločnosť, TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. a navrhnutá výmena dvoch konateľov, p. Bušíka a p. Mikoláška za nových, poslancov p. Reháka a p. Suchánka.

Dovolíme si touto cestou zareagovať na prednesené slová. Zároveň vysvetliť náš postoj. Priamo pomenovať skutočnosti, poukázať na realitu a hlavne uviesť fakty, ako protiváhu k účelovým klamstvám, ktoré zazneli.

Nie je to tak dávno, keď prvých zamestnancov, prichádzajúcich ráno do práce, vítali v budove na Nádražnej hlodavce a všadeprítomná špina, pach potuchliny a plesne. Veľká časť sociálnych a technických zariadení bola nefunkčná, nehovoriac už o estetickom hľadisku, či hygiene. Voda miesto vodovodného kohútika často vytekala prehrdzavenými trubkami zo stien a odpad z umyvárne a toaliet vytekal mimo nefunkčnú kanalizáciu a strácal sa v dierach „niekam“ priamo pod budovou. Chátrajúci a zanedbaný areál…

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v tých časoch pripomínala jednoduchú detskú hračku – vrtielko. Svoju činnosť síce vykonávala, ale vďaka dlhoročnému uviaznutí na mieste, bez vízií a akéhokoľvek rozvoja, sa iba točila a postupne spomaľovala. Dochádzal jej dych.

Toto sa rozhodli zmeniť dvaja muži. Dohodli sa na tom, že z TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. urobia „riadnu“ firmu. Funkčnú, dynamickú a s obrazom, ktorý nebude robiť hanbu mestu Dubnica nad Váhom. Na začiatku teda stála myšlienka a plány primátora mesta Dubnica nad Váhom, Ing. Jozefa Gašparíka, ktorý si na to podal ruku s Ing. Stanislavom Štěrbom a dohodli sa na zreálnení svojich predstáv. Už v začiatku všetkých týchto zmien sa sformovalo aj trio konateľov spoločnosti –  p. Bušíka, p. Mikoláška a Ing. Štěrbu, ktorý na seba prevzal aj ťažisko zodpovednosti v podobe funkcie riaditeľa spoločnosti.

Od začiatku roka 2015, keď sa konatelia p. Mikolášek, p. Bušík a Ing. Štěrba ujali svojich funkcií, sa začali realizovať plány na ozdravenie našej spoločnosti a jej nasmerovanie k rozvoju. Zahasili sa akútne problémy a čiastočne zlepšila technická vybavenosť tak, aby sa zvrátil kritický stav a zabezpečila základná funkčnosť spoločnosti, so zreteľom na plnenie služieb mestu Dubnica nad Váhom. Od základu sa vybudovalo sociálne zázemie, vznikli nové šatne, sprchy, toalety a kancelárske priestory. Celkovými opravami prešla aj tá technická infraštruktúra, ktorá bola v havarijnom stave a ohrozovala zdravie zamestnancov, či chod spoločnosti. Zásadnými zmenami prešlo aj zázemie v stredisku triedeného zberu na ulici Andreja Sládkoviča.

Okrem týchto hmatateľných zmien došlo aj k iným zmenám, ktoré majú vplyv na kvalitu našej činnosti. Zlepšuje sa starostlivosť o zamestnancov, pristúpili sme k programu ich vzdelávania a cielene sa dejú zmeny aj v ich myslení, prístupe k práci a vystupovaní.

Nemenej intenzívne sú aj zmeny, ktoré sú v pláne realizácií. Ide najmä o podpísanie zmluvy (zo dňa 5.5.2017) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z grantu EU vo výške 1.865.305,21€ na vybudovanie nového zberného dvora s infraštruktúrou. Druhým, nemenej zaujímavým plánom v štádiu riešenia, je nákup troch úžitkových motorových vozidiel, z čoho dve sú určené pre výkon zimnej údržby a tretie pre zber komunálneho odpadu z malých smetných košov. V štádiu riešenia je aj nákup motorového vozidla MAN s dvomi nadstavbami – jednou pre zimnú údržbu komunikácií a druhou pre ich čistenie. Po ich uskutočnení sa zásadne zmení situácia v našej spoločnosti v technickom vybavení k lepšiemu a hlavne nastanú pozitívne zmeny aj v kvalite a množstve prác a služieb v prospech mesta Dubnica nad Váhom.

Prerod spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. neprebehol len na poli sociálneho, či technického zázemia. Naša spoločnosť sa v zmysle tretieho piliera rozvoja zdynamizovala aj na poli rozsahu prác a poskytovaných služieb. Rozšírila portfólio svojich činností a za obdobie od začiatku roka 2015 máme za sebou rad úspešných projektov, ktoré skvalitnili infraštruktúru a vybavenosť v našom meste. Spomeňme najvýznamnejšie:

Úprava vnútrobloku na ul. Partizánska, rekonštrukcia MK ul. Lieskovská, Súbežná a Družstevná v Prejte, rekonštrukcia chodníkov a parkoviska CI. pri OD ABC, rekonštrukcia ul. Fándlyho, rekonštrukcia autobusovej zastávky a križovatky CI. pri OD ABC, rekonštrukcia parkoviska pri pošte ul. Bratislavská, úprava MK a parkoviska pri BD s. č. 74 a 79, rozšírenie parkoviska pri BD č. 84, rekonštrukcia chodníka Pod hájom BD s. č. 1098, rekonštrukcia MK ul. Jesenského, rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (Prima banka), rekonštrukcia chodníkov na ul. Obrancov mieru (105 b. j.), parkoviská pre BD č. 418, 420 a 422, rekonštrukcia MK Námestie sv. Jakuba, rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku, rekonštrukcia MK, parkoviska a chodníkov Pod kaštieľom, rekonštrukcia MK ul. Nad Zábrehom, rekonštrukcia chodníka CII. BD s. č. 94 a 96, rekonštrukcia MK, spevnených plôch a chodníkov ul. Športovcov, rekonštrukcia MK a križovatky ul. Nad Zábrehom, rekonštrukcia chodníka ul. Obrancov mieru, rekonštrukcia MŠ CII. 72 – elokované pracovisko CI. č. 29, rozšírenie cintorína I. etapa, parkoviská pre BD 634 Pod kaštieľom, parkovisko Nad kostolom, parkoviská pre BD 424, 438, 440, parkovisko pre BD 955 Pod hájom a zdravotné stredisko, práve končiaca rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pre BD 84, zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ CII. – pavilón G a H, so zateplením fasády, výmenou okien a svietidiel, rekonštrukcia bezbariérových chodníkov pre BD 1088 na Hasičskej ulici a iné, drobnejšie projekty.

Zmenou k lepšiemu prešla naša spoločnosť aj v budovaní dobrého mena, firemného sebavedomia a komunikácie s občanmi. Novú kvalitu dosiahli už existujúce činnosti, vykonávané v kooperácii s inými firmami, záujmovými združeniami či občanmi, vo sfére zlepšovania životného prostredia a čistoty mesta. Zintenzívnili sme pomoc a súčinnosť s každým, kto je prínosom pre kultúrny, športový či sociálny život a rozvoj v meste. Všetky tieto zmeny sú aspoň čiastočne zachytené na našej web stránke. Jej návštevnosť svedčí o tom že otvorenie tohto nového informačného kanála bolo taktiež veľmi úspešné a prínosné.

Sme v bode, keď sa môžeme opýtať: Zaujímal sa niekedy p. Wolf o to, aké zmeny sa dejú v našej spoločnosti? Za akých podmienok a ako sa rodia? Má vôbec predstavu o tom ako funguje naša spoločnosť? Bol sa niekedy presvedčiť o tom, čo sa v našej spoločnosti deje? Prejavil niekedy čo len minimálny záujem alebo snahu zúčastniť sa na dianí v našej spoločnosti? Zaujímal sa o porady riaditeľa, konateľov a primátora Ing. Jozefa Gašparíka, keď sa hľadali riešenia a spôsoby, ako dostať spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. na takú úroveň, na akej sa nachádza dnes? Prejavil čo i len náznak snahy, spolu s navrhovanými kolegami p. Suchánkom a p. Rehákom, skontrolovať našu činnosť? Odpoveď je vo všetkých prípadoch iba záporná.

Jedinými kvázi argumentmi pre navrhovanú zmenu konateľov na uvedenom 24. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli „zvýšená kontrola“ a účelová fabulácia „kritických podnetov od občanov“. Iste, sociálne siete znesú kadečo. Pozorne sledujeme ale aj tieto kanály a môžeme zaručene prehlásiť, že klesá počet zásadných kritických pripomienok k našej práci. Najmä tých, ktoré sú opodstatnené. Treba si ale uvedomiť jedno: je samozrejmosťou, že pri takom množstve činností a služieb sa vždy vyskytne problém, či chyba. Z našej strany ale reagujeme na opodstatnené podnety okamžite a snažíme sa ich nielen napraviť, ale aj poučiť sa.

Opačnou stranou mince, ktorú si ale p. Wolf účelovo nevšimol, respektíve si nechcel všimnúť, je skutočnosť, že naša činnosť a práca má aj pozitívne ohlasy a tieto majú neodškriepiteľne stúpajúcu tendenciu. Aj na sociálnych sieťach.

Je teda jasné, že za pokusom odvolať dvoch konateľov našej spoločnosti zo strany pána poslanca Wolfa a jeho pritakávačov nie je kontrola našej činnosti. Iný, reálne podložený dôvod je taktiež vylúčený. O činnosti našich konateľov, o ich práci a jej kvalite, svedčí uvedená, hmatateľná realita, výsledky a zásadné zmeny, ktoré naša spoločnosť v pomerne krátkom čase ich pôsobenia dosiahla, ako aj zmeny, ktoré sú v procese príprav a realizácie.

Opäť sme v bode keď sa môžeme pýtať: Čo je teda cieľom tejto snahy? ……… No predsa kontrola. Kontrola nad spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Ako je zo zakladateľskej listiny (spísanej notárskou zápisnicou dňa 6.12.1999) jasné:

Konať vo veciach spoločnosti sú oprávnení konatelia. Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle (podpis) dvoch konateľov.

Z toho dôvodu sa snaží p. Wolf s „partnermi“ odvolať aj druhého konateľa našej spoločnosti, p. Bušíka, aj keď voči nemu nebola znesená jediná námietka či dôvod! Pozícia tretieho konateľa a riaditeľa spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. v jednej osobe, Ing. Štěrbu, by sa v tom okamihu stala nepodstatná a ak by sa sám ihneď nevzdal funkcie z pragmatických dôvodov, bol by v krátkom čase donútený odísť.

„Projekt TSM“ – ak ho tak nazveme, je veľmi úspešným projektom primátora mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozefa Gašparíka, jasne preukazujúci svoju životaschopnosť. Rovným dielom je veľmi úspešný aj pre všetkých troch konateľov: p. Bušíka, p. Mikoláška a Ing. Štěrbu. Ako je ale známe, na Slovensku sa úspech neodpúšťa. Najmä vtedy nie, ak sa môže stať nástrojom politického boja, či odvety.

Tak sa dostávame k jadru problému. Zmysel a pozadie týchto snáh zo strany p. Wolfa a pripojivších sa poslancov nie je nič iné, ako začiatok predvolebného boja. Začali sa prevracať kabáty a prezliekať dresy podľa výhodnosti. Jasne sa začínajú rysovať postoje a ambície nových kandidátov v komunálnych voľbách. Ukazuje sa, kto ide za koho kopať a čo za to v úspešnom prípade môže byť. Bez ohľadu na česť či charakter, bez ohľadu na to, že takýmto bojom a napĺňaním osobných ambícií tak úspešný projekt, akým rozvoj TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. bezpochyby je, utrpí. Začína sa predvolebný boj útokom na úspech najsilnejšieho protikandidáta a začína sa útok na vidinu osobného prospechu a zisku.