Údržba mestskej zelene počas obdobia vegetačného kľudu

Na prelome rokov, v čase vegetačného kľudu, nás môžete často nájsť v meste pomocou sluchu. Charakteristický zvuk motorovej píly je totiž len veľmi ťažko zameniteľný za nejaký iný. Dôvod je prozaický. Na základe žiadostí od Vás občanov, správcov domov, či inžinierskych sietí, alebo oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ Dubnica nad Váhom, prevádzame v meste výrub stromov.

Nejde o svojvoľnú, či náhodnú selekciu. V prvom rade ide o stromy, ktoré začínajú byť hrozbou pre svoje okolie. Medzi ďalšie faktory, ktoré musí spĺňať prípadný adept na výrub, je najmä poškodzovanie nehnuteľností, alebo inžinierskych sietí. Najčastejšie je to spôsobené prerastaním koreňového systému, fyzickým kontaktom, alebo prílišným zatienením okien, či samotných budov.

Každý jeden výrub a jeho nutnosť je konzultovaná a schvaľovaná kompetentnými orgánmi. Sú dané striktné podmienky aj z hľadiska ochrany prírody a odstránené kusy sú nahrádzané neskoršou, často vhodnejšou a lepšie umiestnenou výsadbou.

« z 2 »