Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber papiera

Spôsob zberu:

zn_papierPri bytových domoch sú rozmiestnené 1100 litrové kontajnery  modrej farby na zber papiera, vyvážajú sa 1x 10 dní,  v rodinných domoch je vrecový zber  – papier sa zbiera do modrých plastových vriec, ktoré sa odvážajú 1 x mesačne podľa stanoveného harmonogramu, občania vždy dostanú nové vrecia na výmenu.

Vyzbieraný papier dotrieďujeme na zbernom dvore na jednotlivé druhy – kartón a lepenku lisujeme, zberový papier po oddelení nečistôt a prímesí plastov umiestňujeme do veľkého kontajnera, ktorý si po naplnení odváža spracovateľ. Papier a lepenka tvorí asi 20 % z celkového množstva odpadu.
2015_11_02-DSC_8199Recyklácia papiera pomáha znižovať spotrebu surovín – čiže stromov a vody, ako aj energie a tiež mieru znečistenia. V priemere môžu byť papierové vlákna recyklované päť až sedem krát, potom sa už stávajú nepoužiteľnými. Recyklovaný papier vyžaduje o 60 % menej energie a 80 % menej vody k výrobe, než výroba z primárnej suroviny a tiež produkuje o 95 % menej emisií do ovzdušia. Papierenský priemysel je veľmi náročný na spotrebu energie ako aj vody a k svojej výrobe vyžaduje veľké množstvá rôznych chemikálií, pričom vznikajú rôzne nebezpečné emisie (dioxíny a furány). Rozdielna technologická úroveň zariadení po svete spôsobuje aj odlišné environmentálne dopady na okolie. Zatiaľ čo americké alebo európske papierne spotrebujú na tonu buničiny 0,9-1,2 tony uhlia a 35-50 m3 vody, v Číne je to až 1,4 tony uhlia a 103 m3 vody. Okrem zvyšovania miery recyklácie papiera je preto dôležitou úlohou pre papierenský priemysel aj zlepšenie technológií a znižovanie ekologickej stopy pri výrobe papiera.

Pokračovať v čítaní: Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber papiera