Trieďme odpad správne – papier

Druhú časť nášho malého seriálu začneme jednou z najstarších, cielene triedených zložiek komunálneho odpadu – papierom.

Výroba papiera sa na historických územiach Slovenska datuje do 15. storočia s príchodom osadníkov z Nemecka. Prvú veľkú továreň na výrobu papiera založil v roku 1880 obchodník Jakub Klein v Ružomberku.

V súčasnosti predstavuje objem jeho výroby cca 850 tisíc ton ročne. Papier sa vyrába z buničiny, vody a chemických prísad. Elektrická energia sa pri výrobe väčšinou spotrebuje na činnosť rôznych motorových pohonov, na ohrev vody, výluhov, vzduchu, a na vyparovanie vody v sušiacej časti papierenského stroja. Veľké množstvo vody sa používa aj ako prevádzková a chladiaca kvapalina. Z environmentálnych problémov pri výrobe papiera dominujú emisie uvoľňované do vody a ovzdušia, ako spotreba energie a chemikálií.

Pokračovať v čítaní: Trieďme odpad správne – papier

Trieďme odpad správne

Dubnica nad Váhom už dlhodobo patrí k lídrom Slovenska v triedení komunálneho odpadu. Tieto pozície jej však nepatria iba náhodou. Veľkú zásluhu na tom má aj tá časť obyvateľov mesta, ktorá poctivo triedi odpad vznikajúci v ich domácnostiach. Bez takéhoto prístupu občanov by to jednoducho nešlo. K výsledku prispel aj fakt, že v našom meste je viac firiem, ktoré si uvedomili, že správať sa ekologicky znamená zároveň správať sa aj ekonomicky a zapájajú sa do triedenia odpadu, ktorý generujú vo svojich prevádzkach a činnosti, už automaticky.

Aby Dubnica nad Váhom aj naďalej zotrvávala na týchto pozíciách a aby sme pomohli občanom (ktorí pristupovali k tejto problematike doteraz laxnejšie) správne sa zorientovať v problematike, spoločnosť ktorá vykonáva v našom meste zber, prepravu a dotrieďovanie odpadu – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. – vám prináša tento nový seriál príspevkov „Trieďme odpad správne“:

Pokračovať v čítaní: Trieďme odpad správne

Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber papiera

Spôsob zberu:

zn_papierPri bytových domoch sú rozmiestnené 1100 litrové kontajnery  modrej farby na zber papiera, vyvážajú sa 1x 10 dní,  v rodinných domoch je vrecový zber  – papier sa zbiera do modrých plastových vriec, ktoré sa odvážajú 1 x mesačne podľa stanoveného harmonogramu, občania vždy dostanú nové vrecia na výmenu.

Vyzbieraný papier dotrieďujeme na zbernom dvore na jednotlivé druhy – kartón a lepenku lisujeme, zberový papier po oddelení nečistôt a prímesí plastov umiestňujeme do veľkého kontajnera, ktorý si po naplnení odváža spracovateľ. Papier a lepenka tvorí asi 20 % z celkového množstva odpadu.
2015_11_02-DSC_8199Recyklácia papiera pomáha znižovať spotrebu surovín – čiže stromov a vody, ako aj energie a tiež mieru znečistenia. V priemere môžu byť papierové vlákna recyklované päť až sedem krát, potom sa už stávajú nepoužiteľnými. Recyklovaný papier vyžaduje o 60 % menej energie a 80 % menej vody k výrobe, než výroba z primárnej suroviny a tiež produkuje o 95 % menej emisií do ovzdušia. Papierenský priemysel je veľmi náročný na spotrebu energie ako aj vody a k svojej výrobe vyžaduje veľké množstvá rôznych chemikálií, pričom vznikajú rôzne nebezpečné emisie (dioxíny a furány). Rozdielna technologická úroveň zariadení po svete spôsobuje aj odlišné environmentálne dopady na okolie. Zatiaľ čo americké alebo európske papierne spotrebujú na tonu buničiny 0,9-1,2 tony uhlia a 35-50 m3 vody, v Číne je to až 1,4 tony uhlia a 103 m3 vody. Okrem zvyšovania miery recyklácie papiera je preto dôležitou úlohou pre papierenský priemysel aj zlepšenie technológií a znižovanie ekologickej stopy pri výrobe papiera.

Pokračovať v čítaní: Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber papiera

Pravdy a omyly pri triedení odpadu

Ďakujeme vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva za postrehy z praxe a popis problémov, s ktorými sa denno denne potýkajú v stredisku triedeného zberu, Veríme že Vám pomôžu pri triedení separovaného odpadu:

2015_11_02-DSC_8193
Teória č. 1: PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák.

OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu. Jednoducho povedané – ak sú fľaše stlačené, sú menšie a zmestí sa ich do kontajnera viac. Ak použijete na stlačenie fľaše osvedčený recept a na fľašu skočíte, uistite sa pred tým, či je fľaša otvorená. V opačnom prípade nemá vzduch kam uniknúť a vy by ste sa mohli pokĺznuť.

Teória č. 2: Kelímky od jogurtov a obaly z iných potravín je pred vhodením do kontajnera nevyhnutné najskôr umyť.

ČIASTOČNE PRAVDA! Pri spracovaní plastového odpadu sa drobné nečistoty z tohto materiálu odstránia. Ak sú však tégliky veľmi znečistené, tak v kontajneri znehodnotia aj ostatné, predtým čisté plastové obaly. Ich ďalšie využitie je potom obmedzené. Preto je vhodné, a to aj z hygienického hľadiska, aby ste obal pred vhodením do kontajnera zľahka opláchli vodou – pracovníci na triediacej linke to určite ocenia. Výnimku tvoria obaly od mastných potravín, ktoré je potrebné vypláchnuť teplou vodou s prípravkom na umývanie riadu. Pozor na plastové obaly od chemikálií – tie patria do nebezpečného odpadu.

Pokračovať v čítaní: Pravdy a omyly pri triedení odpadu