Trieďme odpad správne

Dubnica nad Váhom už dlhodobo patrí k lídrom Slovenska v triedení komunálneho odpadu. Tieto pozície jej však nepatria iba náhodou. Veľkú zásluhu na tom má aj tá časť obyvateľov mesta, ktorá poctivo triedi odpad vznikajúci v ich domácnostiach. Bez takéhoto prístupu občanov by to jednoducho nešlo. K výsledku prispel aj fakt, že v našom meste je viac firiem, ktoré si uvedomili, že správať sa ekologicky znamená zároveň správať sa aj ekonomicky a zapájajú sa do triedenia odpadu, ktorý generujú vo svojich prevádzkach a činnosti, už automaticky.

Aby Dubnica nad Váhom aj naďalej zotrvávala na týchto pozíciách a aby sme pomohli občanom (ktorí pristupovali k tejto problematike doteraz laxnejšie) správne sa zorientovať v problematike, spoločnosť ktorá vykonáva v našom meste zber, prepravu a dotrieďovanie odpadu – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. – vám prináša tento nový seriál príspevkov „Trieďme odpad správne“:

Značky nakladania s odpadom:

Pri nakladaní s odpadom by sme sa mali riadiť, a mali by nám pomôcť, aj značky materiálového zloženia obalov, zavedenými podľa smernice EU. Pokiaľ neviete kam ktorý obal ako triedený odpad patrí, môžete si pomôcť práve týmito symbolmi. Nájdete ich na každom balenom výrobku, či tovare.

Prvou značkou ktorá by nás mala zaujať, je panáčik hádžuci papier do smetného koša. Takto označený obal vhoďte do patričnej zbernej nádoby, či už na zmesový (čierny kontajner), alebo triedený (žltý, červený, alebo modrý kontajner) komunálny odpad. O tom kam presne patrí sa ešte dozvieme.

Značka zobrazujúca prečiarknutú smetnú nádobu by mala byť pre nás varovaním. V takomto prípade ide o odpad, ktorý určite nepatrí do (akéhokoľvek) smetného koša! Vo väčšine prípadov sa jedná o nebezpečný odpad, ktorý by ste mali oddeliť od ostatného odpadu a odovzdať v špecializovanom stredisku. Týmto symbolom označené výrobky môžete väčšinou odovzdať tam kde ste ich nadobudli. Napríklad lieky v lekárni, batérie a elektrospotrebiče v obchode a podobne. Najčastejšie ich však môžete odovzdať u nás – na zbernom dvore TSM Dubnica nad Váhom. V žiadnom prípade nevhadzujte takto označený odpad do zberných nádob!

Najčastejším vytriediteľným odpadom v domácnostiach sú odpady z obalov. Aj preto by mal byť každý obal (či výrobok) zo zákona označený znakmi nakladania s odpadom a znakmi materiálového zloženia obalu. Takmer vždy bude na obale tovaru, ktorý si domov prinesieme, označenie niektorou variáciou troch šípok smerujúcich dookola. To nám vraví, že takýto odpad je možné zhodnotiť a znova použiť. Určite by nemal skončiť v zmesovom odpade (v čiernom kontajneri) a potom na skládke. Mali by sme ho vkladať do zberných nádob na triedený zber. Pomôžeme tým životnému prostrediu aj sebe.

K týmto značkám recyklovateľnosti býva pripojený kód pozostávajúci z čísla, alebo písmen. Prezrádza nám z akého materiálu, poprípade viacerých materiálov je obal vyrobený a teda aj to, do akej nádoby na triedený odpad ho vhodíme:

Plasty (žltý kontajner)

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Polyetylén tereftalát PET 1
Polyetylén veľkej hustoty HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
Polyetylén malej hustoty LDPE 4
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6

príklad označovania plastov:

Papier (modrý kontajner)

je označovaný podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papier PAP 22

príklad označovania papiera:

Sklo (zelený, alebo biely špecializovaný kontajner na sklo)

je označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Bezfarebné sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnedé sklo GL 72

príklad označovania skla:

Kovy (červený kontajner)

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Oceľ FE 40
Hliník ALU 41

príklad označovania kovov:

Kompozity (červený kontajner)

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Kompozity C
Papier a lepenka / rôzne kovy 80
Papier a lepenka / plasty 81
Papier a lepenka / hliník 82
Papier a lepenka / cínový plech 83
Papier a lepenka / plast / hliník 84
Papier a lepenka / plasty / hliník /cínový plech 86
Plasty / hliník 90
Plasty / cínový plech 91
Plasty / rôzne kovy 92
Sklo / plasty 95
Sklo / hliník 96
Sklo / cínový plech 97
Sklo / rôzne kovy 98

Kompozity sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napríklad obal z vrstvených materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), potom označenie bude C / PAP

príklad označovania kompozitov: