Trieďme odpad správne – papier

Druhú časť nášho malého seriálu začneme jednou z najstarších, cielene triedených zložiek komunálneho odpadu – papierom.

Výroba papiera sa na historických územiach Slovenska datuje do 15. storočia s príchodom osadníkov z Nemecka. Prvú veľkú továreň na výrobu papiera založil v roku 1880 obchodník Jakub Klein v Ružomberku.

V súčasnosti predstavuje objem jeho výroby cca 850 tisíc ton ročne. Papier sa vyrába z buničiny, vody a chemických prísad. Elektrická energia sa pri výrobe väčšinou spotrebuje na činnosť rôznych motorových pohonov, na ohrev vody, výluhov, vzduchu, a na vyparovanie vody v sušiacej časti papierenského stroja. Veľké množstvo vody sa používa aj ako prevádzková a chladiaca kvapalina. Z environmentálnych problémov pri výrobe papiera dominujú emisie uvoľňované do vody a ovzdušia, ako spotreba energie a chemikálií.

Recyklácia papiera pomáha znižovať spotrebu surovín, teda najmä dreva (stromov) a vody, ako aj množstvo energie. Veľmi výrazné  je aj zníženie miery znečistenia životného prostredia. V priemere môžu byť papierové vlákna recyklované 5 až 7 krát, potom sa už stávajú nepoužiteľnými.

Veľmi často deklarujeme na sociálnych médiách, ako chceme chrániť stromy a ako nám záleží na stave našich lesov. Správnym triedením papiera môžeme tento náš osobný postoj preniesť z deklaratórnej roviny do praxe. Nič účinnejšie a lepšie v tomto prípade spraviť pre ochranu lesov a životného prostredia asi nemôžeme! Učme tomu aj naše deti.

Veľmi dôležitou, motivujúcou a mobilizujúcou informáciou pre nás by malo byť, že recyklovaný papier vyžaduje až o 60 % menej energie a 80 % menej vody k výrobe, než výroba z primárnej suroviny a tiež produkuje o 95 % menej emisií do ovzdušia. Papierenský priemysel je veľmi náročný na spotrebu energie ako aj vody a k svojej výrobe vyžaduje veľké množstvá rôznych chemikálií, pričom vznikajú rôzne nebezpečné emisie (dioxíny a furány). Okrem zvyšovania miery recyklácie papiera je preto dôležitou úlohou pre papierenský priemysel aj zlepšenie technológií a znižovanie ekologickej stopy pri výrobe papiera.


Spôsob zberu papierového odpadu od občanov v Dubnici nad Váhom:

Pri bytových domoch máme v Dubnici nad Váhom rozmiestnené 1100 litrové kontajnery  modrej farby na zber papiera. Vyvážajú sa približne 1 krát za 10 dní. V rodinných domoch sa praktizuje vrecový zber – papier sa zbiera do modrých plastových vriec, ktoré sa odvážajú 1 krát mesačne podľa stanoveného harmonogramu. Občania vždy na výmenu dostanú nové vrecia.

Vyzbieraný papier dotrieďujeme v prevádzke zberného dvora na jednotlivé druhy. Kartón a lepenku lisujeme do balov, zberový papier po oddelení nečistôt a prímesí (najmä plastov) umiestňujeme do veľkokapacitného kontajnera, ktorý si po naplnení odváža spracovateľ.

Čo patrí do modrých kontajnerov:

Časopisy a noviny, letáky, kancelárske papiere, zošity, papierové utierky z utierania rúk, papier akéhokoľvek tvaru a veľkosti, papierové vrecká (z múky, cukru a pod), krabice, papierová lepenka, kartóny …

Čo nepatrí do modrých kontajnerov:

Najčastejšou chybou pri triedení papiera v našom meste je, že do modrých kontajnerov vhadzujete aj obaly ktoré tam nepatria: obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov a podobne), zamastený a veľmi znečistený papier, kopírovací a samoprepisovací papier, asfaltový a dechtovaný papier. Úplným vrcholom arogancie (najmä voči ľuďom ktorí papier v stredisku triedeného zberu na linke dotrieďujú) je vhodenie použitých plienok, alebo  dámskych hygienických potrieb a zmesového komunálneho odpadu.

Veľkým neduhom v Dubnici nad Váhom je aj vhadzovanie kartónových obalov do modrých kontajnerov v zloženom stave. Každý obal a každú krabicu by sme mali rozložiť, prípadne rozrezať tak, aby v zbernej nádobe podľa možnosti zaberala čo najmenej miesta! Pokiaľ máme obalového materiálu naozaj veľké množstvo (napríklad z nového nábytku), stojí za zváženie tento priamo doviezť na zberný dvor. Nestane sa tak, že zaplníme sami kontajner na papier a ostatní obyvatelia ho potom ukladajú povedľa, čo má často za následok (najmä po veterných dňoch) že sa nám triedený papier povaľuje po celom meste.

Pripomeňme si ešte, ako je papier na obaloch označovaný:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papier PAP 22