Vývoz komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom v roku 2017

V prílohách (pod článkom) Vám prikladáme rozpis vývozu triedených zložiek odpadu, a to aj pre rodinné domy a malé  bytovky v Dubnici n/V a Prejte,  aj pre bytové domy v Dubnici nad Váhom.


Aké zmeny prináša rok 2017?

  1. Horné a dolné Kolonky budú mať vrecový zber s Prejtou

Najdôležitejšou zmenou je zmena rozdelenia Dubnice pri zvoze triedeného odpadu vo vreciach od rodinných domov a malých bytoviek. Doteraz bol vývoz zvlášť z Prejty a zvlášť z Dubnice. Keďže Dubnica sa rozrastá a bolo náročné na sily a čas zvládnuť zber vriec za jeden deň, pre rok 2017 sme časti Dubnice Horné a Dolné Kolonky pričlenili k vývozu, kedy vykonávame zber v Prejte.

Takže pozor, obyvatelia Horných a Dolných Koloniek, žlté, modré a čierne vrecia vykladajte vtedy, keď je v Kalendári triedeného zberu uvedené: „papier Prejta, Kolonky“, či „plasty Prejta, Kolonky“…. Nezabudnite, nevykladajte vrecia v dni, keď je vývoz Dubnica.

Horné Kolonky: Ulica Československej armády, Okružná, Lieskovská, Palárikova, Jesenského, Jilemnického, Tajovského a Vansovej.

Dolné Kolonky:  Ulica kpt. Nálepku, Palackého, Kraskova, J. Kráľa, Podjavorinskej, Chalupkova, Kuzmányho, Bernolákova, Vajanského, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Kukučínova, ulica Športovcov (po ul. Kalinčiakovu) a ulica Kalinčiakova (časť od zimného štadiónu po vstup do športového areálu).

Pokračovať v čítaní: Vývoz komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom v roku 2017