Vývoz komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom v roku 2017

V prílohách (pod článkom) Vám prikladáme rozpis vývozu triedených zložiek odpadu, a to aj pre rodinné domy a malé  bytovky v Dubnici n/V a Prejte,  aj pre bytové domy v Dubnici nad Váhom.


Aké zmeny prináša rok 2017?

  1. Horné a dolné Kolonky budú mať vrecový zber s Prejtou

Najdôležitejšou zmenou je zmena rozdelenia Dubnice pri zvoze triedeného odpadu vo vreciach od rodinných domov a malých bytoviek. Doteraz bol vývoz zvlášť z Prejty a zvlášť z Dubnice. Keďže Dubnica sa rozrastá a bolo náročné na sily a čas zvládnuť zber vriec za jeden deň, pre rok 2017 sme časti Dubnice Horné a Dolné Kolonky pričlenili k vývozu, kedy vykonávame zber v Prejte.

Takže pozor, obyvatelia Horných a Dolných Koloniek, žlté, modré a čierne vrecia vykladajte vtedy, keď je v Kalendári triedeného zberu uvedené: „papier Prejta, Kolonky“, či „plasty Prejta, Kolonky“…. Nezabudnite, nevykladajte vrecia v dni, keď je vývoz Dubnica.

Horné Kolonky: Ulica Československej armády, Okružná, Lieskovská, Palárikova, Jesenského, Jilemnického, Tajovského a Vansovej.

Dolné Kolonky:  Ulica kpt. Nálepku, Palackého, Kraskova, J. Kráľa, Podjavorinskej, Chalupkova, Kuzmányho, Bernolákova, Vajanského, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Kukučínova, ulica Športovcov (po ul. Kalinčiakovu) a ulica Kalinčiakova (časť od zimného štadiónu po vstup do športového areálu).

  1. Otváracie hodiny zberného dvora

Okrem tejto zmeny pripomíname zmenu otváracích hodín zberného dvora pre verejnosť – strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ulici 1678/21:

pondelok 6:00 -16:00
utorok 6:00 – 16:00
streda 6:00 – 18:00
štvrtok 6:00 – 16:00
piatok 6:00 – 16:00
sobota 7:00 – 13:00

Na zbernom dvore môžu obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom bezplatne odovzdať jednotlivé zložky komunálnych odpadov, teda okrem papiera, plastov, kovov, skla a tetrapakov tak isto elektroodpad, objemný odpad a nebezpečný odpad.
Za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa na zbernom dvore vyberá podľa zákona o odpadoch poplatok – za triedený stavebný odpad  bez prímes;í je to 40 € za tonu, za netriedený stavebný odpad s prímesami, ktorý musí byť zneškodnený na skládke,  je to 70 €/t.

  1. Zber objemného odpadu

Žiadame Dubničanov, aby využívali zberný dvor a nezakladali čierne skládky v okolí kontajnerov.  Väčšina z nás už vlastní motorové vozidlo, takže starý koberec, mikrovlnku, nábytok z dreva či drevotriesky, staré farby či olej môže doviezť na zberný dvor. Tí, ktorí túto možnosť prevozu odpadu svojpomocne nemajú, sa môžu zapojiť do odvozu objemného odpadu, ktorý sa vykonáva bezplatne každé 2 mesiace.

Pozor!

Na tento zvoz sa treba nahlásiť mailom, telefonicky, alebo osobne buď u nás na TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.:

separacia@tsmdubnica.sk, mobil: 0907896487, pevná linka: 042/4423373

poprípade na MsÚ Dubnica nad Váhom – referát odpadového hospodárstva.

  1. Zber odpadu zo zelene, konárov

Okrem prevádzky mestského kompostoviska, na ktorom môžu počas sezóny odovzdávať občania priamo lístie, trávu či konáre, sa vykonáva na jar a na jeseň aj bezplatný zvoz bioodpadu z jednotlivých lokalít v meste, rozpis je uvedený v kalendári triedeného zberu pre rodinné domy a malé bytovky.

Pripomíname, že je povinnosťou upraviť vyložený bioodpad tak, aby naši pracovníci s ním mohli ručne manipulovať podľa požiadaviek platných noriem (hmotnosť a veľkosť). V praxi to znamená, že najmä konáre a iný drevný materiál má byť narezaný na veľkosť cca 1m a zviazaný do balíkov, ktoré sa dajú ručne vyložiť (zložiť) na vlečku traktora jedným zamestnancom. Tráva, lístie, opadané ovocie a iný drobný bioodpad treba vložiť do vlastných vriec, prípadne prepraviek, ktoré naši pracovníci po vysypaní vrátia.  V prípade nerešpektovania týchto požiadaviek naši pracovníci nie sú povinný bioodpad odviezť .

V prípade potreby ďalších informácií či návrhov, sťažností kontaktujte:

separacia@tsmdubnica.sk, mobil: 0907896487, pevná linka: 042/4423373