Drobný stavebný odpad na Studničke

Zavedenie §81, odst. 20, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z pohľadu ochrany prírody bolo viac ako kontraproduktívne. Zákon totiž prikázal  obciam zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Podľa predpokladu sa ale prejavila slovenská mentalita. Množstvo drobného stavebného odpadu, odovzdávané na našom zbernom, dvore kleslo za sledované porovnateľné obdobie približne na jednu štvrtinu. Ak premietneme tento pomer do hmotnosti a do reality, môžeme povedať, že približne 640 ton stavebného odpadu sa nám „stratilo“ v Dubnici nad Váhom len za prvý polrok 2017 v kontajneroch na zmesový komunálny odpad, ale hlavne na čiernych skládkach!

Najnovší „trend“ nakladania s drobným stavebným odpadom sa bohužiaľ prejavil aj v nedávno revitalizovanej, športovo – rekreačnej zóne na Studničke. Už po tretí krát našli naši zamestnanci, pri pravidelnom vývoze komunálneho odpadu v tejto lokalite, po okraj naplnené smetné nádoby drobným stavebným odpadom. Znamená to pre nás zvýšené finančné náklady, komplikácie a zdržanie v pláne vývozu. Okrem toho došlo aj fyzickému zničeniu už dvoch starších smetných nádob, ktoré nie sú na takúto enormnú záťaž stavané… Zatiaľ nám nezostáva nič iné, iba touto cestou „poďakovať“ neznámemu stavebníkovi, aj v mene všetkých návštevníkov Studničky, za jeho počínanie a poprosiť prípadného svedka tejto aktivity o oznámenie na mestskú políciu, aby jeho činnosť mohla byť aj náležite „odmenená“ – lebo následky takéhoto správania nesieme my všetci.