Neporiadok v meste

Problém čistoty nášho mesta je veľmi často pretriasaný problém na sociálnych sieťach. Vždy sprevádzaný nejakou tou akčnou fotografiou, bohato ilustrujúcou popisovanú situáciu. Samozrejmosťou sú niekedy aj značne zjednodušené komentáre, či poznámky k skutočnému stavu, typu „za to môžu TSM“.

Omyl.

Za to nemôžu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ani žiadna iná organizácia, mesto samotné, či jeho samospráva. Môžeme si  za to sami.

2015_04_18_DSC1143


Prvým problémom, nakoľko je každému okamžite na očiach, je všeobecná čistota v meste. Odpad povaľujúci sa na verejnej zeleni, obaly z rýchleho občerstvenia, poháre, kelímky, papierové vreckovky. Zóny neporiadku sú evidentne sústredené okolo prevádzok rýchleho občerstvenia a súvisiacich parkovísk. Je zarážajúce že aj napriek prítomnosti smetných nádob a odpadkových košov sú niektorí jedinci tak lenivý, nevychovaný a arogantní, že vlastné pozostatky nechajú položené priamo tam, kde skonzumovali ich obsah – na schodoch OZC Astra, na lavičkách v meste či v mestských zónach zelene, alebo ich vyložia z auta na zem (parkovisko pred Filagorom) a odídu.

Čistenie mesta, verejných priestranstiev a zelene má na starosti viac organizácií. Ako sú zmluvne rozdelené jednotlivé lokality mesta si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke. Okrem toho vykonávajú zber odpadu aj aktivační pracovníci.

Vráťme sa ale k našej spoločnosti. Vykonávame zber odpadkov a čistenie verejných priestranstiev pravidelne, na základe zmluvy s mestom. Výkon tejto činnosti je kontrolovaný jednak našimi vedúcimi zamestnancami, jednak kompetentnými osobami z mestského úradu. Odstraňovanie čiernych skládok v intraviláne a extraviláne mesta je už činnosťou vykonávanou na základe konkrétnych objednávok z mestského úradu, ktorý aj uhrádza všetky náklady s ňou spojené.

Zber smetí z verejných priestranstiev (a v zásade aj likvidácia čiernych skládok) však pripomína sizyfovskú snahu. Práve v spomenutých zónach neporiadku už pár dní po vyčistení, najčastejšie po víkende, je stav verejných priestranstiev opäť ako bol – žalostný…

Vysýpanie pouličných smetných košov patrí tiež k pravidelným, zmluvným prácam. Vykonávame ho jeden krát týždenne, v exponovaných termínoch, či lokalitách aj častejšie. Aj tu však registrujeme problémy. Najčastejšie je to vkladanie nestlačených plastových a sklených fliaš, ktoré svojim objemom zaplnia kôš (sklené, aj plastové fľaše nepatria do zmesového, ale do separovaného odpadu, teda majú svoje miesto v úplne iných kontajneroch!!!). Dokonca sa nájdu aj ľudia, ktorí spoja prechádzku so psom s vynesením odpadu z domácnosti, a niektorí sú schopní natlačiť vrecko s odpadom do smetného koša. Vandalizmus, vybíjanie si sily a ničenie smetných košov je už len smutným vrcholom pyramídy ľudskej hlúposti a arogancie. Malá fotogaléria na záver už len ilustruje naše „ľudské“ počínanie.

Tu by sme chceli ale aj poďakovať niektorým našim spoluobčanom, ktorí nám posielajú podnety aj s fotografiami akútnych problémov, alebo problematických lokalít. Miesto vyvolávania senzácií volia radšej pragmatickú cestu spolupráce. Aj vďaka nim môžeme operatívne zasiahnuť, alebo iniciovať potrebné zmeny pri udržiavaní poriadku v našom meste. Aj v takom, v akom si ho robíme sami.