Trieďme odpad správne – drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad patrí medzi inertný odpad, pokiaľ neobsahuje nebezpečné odpady. Najčastejšie vzniká pri činnostiach, keď niečo nové budujeme, prerábame a likvidujeme na našich nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď. Triedenie drobného stavebného odpadu spočíva v oddelení tohto odpadu od iných materiálov, ktoré môžu byť jeho súčasťou, ale aj v oddelení jednotlivých zložiek samotného stavebného odpadu.

Do stavebného odpadu patrí:

Omietka, tehla, betón, strešná krytina (škridla) a ostatný pozostatok, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach, alebo prestavbách bytov a rodinných domov.

Do stavebného odpadu nepatrí:

Akýkoľvek nebezpečný odpad, elektroodpad a odpad, ktorý spadá do kategórie objemného odpadu.

Odporúčame:

Zákon o odpadoch nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu. Z tohto dôvodu mesto Dubnica nad Váhom všeobecným záväzným nariadením č. 12/2015, ktorým zmenilo a doplnilo VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovilo sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad na 0,040 €/kg pri vytriedenom odpade (t.j. 40 €/t) a 0,070 €/kg pri nevytriedenom odpade (t.j. 70 €/t).

Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí občan pri jeho odovzdaní na zbernom dvore. Keďže zmiešaný stavebný odpad väčšinou skončí na skládke odpadov, je sadzba za takýto odpad vyššia. Občania, ktorí si dajú tú námahu a budú na zbernom dvore odovzdávať triedený stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, prípadne  zmes tehál a obkladačiek bez prímesi plastov, dreva, montážnej peny, plechoviek), zaplatia nižšiu sadzbu, pretože takto triedený stavebný odpad je možné odviezť na recykláciu (podrvenie drvičkou a opätovné použitie na stavbách pri zemných prácach.

Pri činnostiach, ktoré vygenerujú väčšie množstvo stavebného odpadu, majú občania možnosť požiadať TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. o pristavenie veľkoobjemového kontajnera na jeho odvoz za úhradu nákladov spojených s jeho prepravou.

Zložky drobného stavebného odpadu a ich orientačný prepočet (objem / hmotnosť):