Trieďme odpad správne – kovy a kompozity:

V štvrtej časti nášho miniseriálu o triedení komunálneho odpadu sa budeme zaoberať jeho dvomi zložkami: Kovmi a kompozitmi. Dôvod je prozaický. V Dubnici nad Váhom ich zbierame do tých istých, červených kontajnerov.

História človeka je spojená s využitím kovov už od nepamäti. Prvé využitie kovov, konkrétne medi na výrobu nástrojov, šperkov a zbraní sa datuje do obdobia približne 5000 rokov pred n. l. Eneolit – dobu medenú – vystriedala približne 2000 rokov pred n. l. doba bronzová, keď pravekí ľudia vylepšili vlastnosti medi (šlo najmä o tvrdosť vyrobených zbraní) pridaním cínu. A práve zvládnutie základov metalurgie bronzu dovolili už starým Chetitom spracovávať aj železo.

Skutočný rozmach výroby železa nastal v 18. storočí, keď anglický hutník Abraham Darby v rokoch 1677 až 1717 namiesto dreveného uhlia, ako paliva v peciach na tavenie železnej rudy začal používať kamenné uhlie s podstatne väčšou výhrevnosťou. V súčasnosti sa zo železom bežne nestretáme. Naopak s oceľou, ktorá je produktom vyrobeným na báze železa (zliatina železa s uhlíkom a legovacích prvkov), sme priam obklopení.

Hliník, tretí najrozšírenejší prvok v zemskej kôre, objavil v roku 1827 nemecký chemik a lekár Friedrich Wöhler. Hliník bol v tej dobe vzácnym kovom. Dnes vo veľkej miere nahrádza ako konštrukčný prvok práve oceľ, kvôli svojim vlastnostiam – nižšej hmotnosti a väčšej odolnosti voči korózií.

Kompozitné materiály sú výsledkom požiadaviek komerčného trhu na moderné spôsoby balenia, používané najmä v potravinárskom priemysle. Ide o obaly zložené z viac vrstiev rôzneho pôvodu. Ako jeden z najrozšírenejších príkladov môžeme uviesť tetrapaky, odborne – viacvrstvové kombinované obaly. Sú zložené z viacerých materiálov, napríklad z vrstiev papiera, plastu a hliníka.

Odpad z kovu vzniká prevažne vo výrobnej sfére. Pri triedení odpadu sa stretáme v domácnostiach najmä s kovmi v podobe obalov. Používajú na balenie širokého spektra tovarov od priemyslu, balenie potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov a podobne. Výhodou kovových obalov je, že termickým technológiám recyklácie neprekáža (vo väčšine prípadov) ani prípadné znečistenie baleným tovarom, či potlačou. Vzhľadom na mimoriadnu efektívnosť recyklácie hliníka je potrebné, aby sme zodpovedne pristupovali k separácii kovu a kompozitu. Zber a zhodnocovanie týchto obalov má výrazný ekologický aspekt a významne redukuje množstvá zmesového komunálneho odpadu, vyvážaného na skládky.

Spôsob zberu kovov a kompozitov v Dubnici nad Váhom:

V rodinných domoch a menších bytovkách je zavedený vrecový zber. Odvoz čiernych vriec s kovmi a kompozitmi je v štvrťročnom intervale. Pri bytových domoch sú kovy a kompozity spoločne zbierané do červených 1100 l kontajnerov, vyvážaných 1 x mesačne. Kovový odpad je tradičným zdrojom druhotných surovín v hutníctve železa, široké uplatnenie majú vytriedené oceľové zliatiny. Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia.

 Čo patrí do červených kontajnerov:

Kovové uzávery a konzervy bez obsahu, kovové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, kuchynské potreby (príbory, mlynčeky, hrnce a podobne), hliníkové uzávery z jogurtov, drobný kovový odpad, spinky, pripínačky a iné kovové predmety (žalúzie, rúrky, ventily, zámky, kľúče, skrutky, klince, dielenské náradie, a podobne). Škatuľové obaly z mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, kombinované obaly plast s papierom, ako sú obaly od pudingov, práškového a vanilínového cukru a podobne.

 Čo nepatrí do červených kontajnerov:

Obaly znečistené zvyškami nebezpečných látok, ako sú farby, laky, lepidlá, atď. To sú nebezpečné odpady a tie treba odovzdať na zbernom dvore! Nepatria do nich ani plastové obaly ktoré nemajú hliníkovú vrstvu – lesklé, z vnútornej strany akoby „pokovené“ polyetylénové fólie, ako sú obaly z čipsov a podobne. Tento odpad patrí do plastov. Určite nepatrí do červených kontajnerov ani elektroodpad. Ten spadá do kategórie nebezpečných odpadov a rovnako ho treba odovzdávať na zbernom dvore, alebo na miestach možného odobratia, napríklad v obchodoch pri kúpe nového elektrospotrebiča, batérie, alebo zdroja svetla. A už vonkoncom nepatrí do červených zberných nádob zmesový komunálny odpad.

Odporúčame:

Všetky kovové a krabicové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačiť na čo najväčšiu mieru. Z obalov odstrániť zvyšky jedál a opláchnuť vodou. Kompozitné obaly sa totiž dotrieďujú na linke a najmä zostatky mäsitých jedál a mlieko po niekoľkých dňoch pobytu v kontajneroch na slnku veľmi zapáchajú.

 Kovy sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

MateriálPísomný znakČíselný znak
OceľFE40
HliníkALU41

Kompozity sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Kompozity sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napríklad obal z vrstvených materiálov (nápojový obal, škatuľa na džús), kde je hlavnou zložkou papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), bude označenie C / PAP.

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Kompozity

C

Papier a lepenka / rôzne kovy

80

Papier a lepenka / plasty

81

Papier a lepenka / hliník

82

Papier a lepenka / cínový plech

83

Papier a lepenka / plast / hliník

84

Papier a lepenka / plasty / hliník /cínový plech

86

Plasty / hliník

90

Plasty / cínový plech

91

Plasty / rôzne kovy

92

Sklo / plasty

95

Sklo / hliník

96

Sklo / cínový plech

97

Sklo / rôzne kovy

98