Trieďme odpad správne – sklo

História výroby skla, zvládnutie technológie výroby (tavenia) sa datuje do doby 3200 až 4000 rokov pred našim letopočtom. Sklo vzniklo ako náhodný a vedľajší produkt pri tavbe kovov v Egypte a Mezopotámii. Egyptskí taviči zakrátko zvládli umenie výroby skla a začali vyrábať prvé sklené predmety. Okolo roku 1330 až 1360 pred našim letopočtom v období vlády Tutanchamóna sa objavuje priehľadné sklo. Dovtedy bolo vyrábané kvôli nízkej teplote pri tavbe iba nepriehľadné sklo. Približne okolo 100 rokov pred Kristom V Sidóne (terajšia Síria) vynašli sklárski majstri umenie fúkať sklo. Aby sa dalo formovať fúkaním museli sklo zohrievať na oveľa vyššiu teplotu, aby bola sklená masa redšia. Na Slovensku vznikol prvý sklársky cech v roku 1579 v Kremnici a od tých čias je po Slovensku rozšírená výroba technického, ale aj umeleckého skla.

Sklo je pevná amorfná (beztvará) látka, ktorá vznikla ochladením taveniny bez kryštalizácie. Existuje mnoho rôznych typov skla. Ich chemické zloženie sa líši podľa toho, na aký účel sa používajú, a teda aké majú mať požadované vlastnosti. Medzi výhody skla, ako obalového materiálu, určite patrí zdravotná nezávadnosť, hygieničnosť a ekologičnosť – pri používaní skla ako obalového materiálu nemusí vôbec vznikať skládkovaný odpad. Medzi nevýhody musíme zarátať väčšiu hmotnosť, náročnejšiu manipuláciu a krehkosť..

Základnými sklárskymi surovinami, používanými pri výrobe sodno‑vápenatého skla, sú sklársky piesok, sóda, vápenec, živec, potaš a sklené črepy. V prvok kroku výroby sa zmiešajú sklárske suroviny so sklenenými črepmi. Táto zmes sa dopraví do taviaceho agregátu. Vplyvom vysokej teploty vznikne zo sklárskej vsádzky tavenina, z ktorej v tvarovacích strojoch po odstránení plynných bublín vzniká požadovaný tvar skleného výrobku. Vo finálnej fáze sa sklené výrobky riadene chladia, aby sa z nich odstránilo vnútorné napätie. Okrem značnej spotreby prírodných surovín je výroba skla tiež veľmi energeticky náročná. Taviaci proces pri výrobe skla si vyžaduje teploty dosahujúce až 1600°C.

Sklo je ideálny technologický materiál z pohľadu jeho druhotného využitia. Jednak sa môže viacnásobne používať. Udáva sa 15 až 75 krát ako obalový materiál (vratné fľaše, zaváracie poháre a podobne), zároveň sa môže takmer neustále recyklovať. A práve z tohto uhla pohľadu delíme sklo podľa farby na biele (nazývané aj číre) a farebné – najčastejšie zelené a hnedé. Separácia skla podľa farby je dôležitá  pre ďalšie spracovanie a použitie, nakoľko farebne zmiešané sklo sa môže použiť už iba na výrobu farebného skla.

Spôsob zberu separovaného skla v Dubnici nad Váhom:

Zvlášť zbierame biele sklo a zvlášť farebné, a to do laminátových kontajnerov (tzv. zvonov) bielej a zelenej farby, ktoré sa vyvážajú podľa potreby. Zbierajú sa fľaše od nápojov, zaváraninové poháre, sklené obaly z krémov, tabuľové sklo, sklené poháre a džbány….

Keďže otvor na nádobách na zber skla je malý a tabuľové sklo sa doň nezmestí, je vhodné doviezť nadrozmerné sklo na zberný dvor. Opretím o nádobu hrozí rozbitie skla, a potom sa toto sklo nedostane na recykláciu, ale znečisťuje prostredie mesta a ohrozuje zdravie občanov.

Aby bolo zberové sklo využiteľné na recykláciu, nesmie obsahovať rôzne nebezpečné chemické látky, ktoré sú obsiahnuté v niektorých výrobkoch. Rovnako sa do zberu nesmú dostať výrobky, ktoré znemožnia využitie zozbieranej suroviny (aj malé množstvo keramiky či sklobetónových tvárnic môže znehodnotiť zbieranú surovinu!).

Do separovaného skla patrí:

sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, pochutín, kávy a podobne, sklenené fľaše rôznej farby od nápojov, sklenené obaly rôznej farby bez kovových uzáverov, dekoratívne a tabuľové sklo, poháre na pitie,…

Do separovaného skla nepatrí:

silne znečistené sklo olejom, potravinami, farbou, lepidlami, kahance plné vosku a podobne, porcelán, zrkadlo, obrazovky, sklá z áut, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, výbojky.

Odporúčame:

Do kontajnerov pre biele sklo (biele kontajnery) nepatrí farebné sklo! To sa vhadzuje do  zelených kontajnerov a platí to aj naopak. Vhadzujte iba prázdne, najlepšie opláchnuté poháre a fľašky, bez plastových a kovových uzáverov.

Sklo je označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

MateriálPísomný znakČíselný znak
Bezfarebné skloGL70
Zelené skloGL71
Hnedé skloGL72