Trieďme odpad správne – záhradný bioodpad

V Dubnici nad Váhom je ľudskou činnosťou biologický odpad produkovaný najmä z verejnej zelene, záhrad, parkov a okrasných trávnikov. Vzniká ako pozostatok po kosení, obstrihovaní okrasných a ovocných stromov,  ako pozostatok z pestovateľských záhrad, biologický odpad z cintorínov, popol z dreva a pri chove zvierat trus, či hnoj. Všetok tento biologický materiál sa dá zužitkovať.

Trávy, lístie, zvyšky rastlín, opadané ovocie a podobne sa zhodnocuje kompostovaním. Drevo, konáre stromov a kríkov putujú do drvičky, kde sa z nich vyrába drevoštiepka na priame spaľovanie, alebo slúžia na výrobu peliet, či brikiet.

Kompostovanie rieši viaceré problémy. Ekologicky vhodné zhodnotenie veľkého množstva odpadu vyprodukuje organickú hmotu – kompost. Jeho pridanie do ťažkých pôd zvyšuje pórovitosť, vzdušnosť a zlepšuje vodozádržné, aj vodopriepustné vlastnosti takejto pôdy. Naopak v ľahkých pôdach organická hmota kompostu zväčšuje súdržnosť, zmenšuje hrubú pórovitosť, zároveň znižuje nadmernú vodopriepustnosť a vysychavosť pôdy. Kompost zvyšuje odolnosť pôdy proti okyseleniu, čo je dôležité v oblastiach postihnutými emisiami priemyselných činností. Živiny viazané v komposte sa uvoľňujú do pôdy postupne a tým zabezpečujú dlhodobú výživu rastlín.

Spôsob zberu záhradného bioodpadu:

Komunálny bioodpad zo záhrad zbiera naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. podľa kalendára zberu triedeného odpadu v jednotlivých lokalitách mesta dvomi traktormi. Jeden zbiera drobný záhradný bioodpad určený na kompostovanie, druhý traktor odváža tvrdé vetvy z kríkov, kmene a konáre stromov. Mimo tohto plánovaného zberu je možné záhradný bioodpad vyvážať počas otváracej doby priamo na mestské kompostovisko – ul. Športovcov 637 v areáli bývalej práčovne oproti zimnému štadiónu.

Po novom je možné kompostovať bioodpad aj v rodinných domoch a v záhradkárskych kolóniách, zapojením sa do práve prebiehajúceho programu prideľovania kompostérov s obsahom 600, 800 a 1000 litrov (podľa plochy záhrady). Záujemcovia sa ešte stále môžu prihlásiť, alebo získať potrebné informácie na web stránke mesta Dubnica nad Váhom.

Do záhradného bioodpadu patrí:

Iba bioodpad zo záhrad a z mestskej zelene – tráva, lístie, rezy kvetov, časti rastlín, opadané, či znehodnotené ovocie, zelenina, konáre a kmene stromov po rezoch, alebo výrezoch. Patrí sem aj trus a hnoj, ako pozostatok po chove domácich zvierat.

Do záhradného bioodpadu nepatrí:

Žiaden iný odpad nemôže byť primiešaný do plánovaného zvozu záhradného bioodpadu vykonávaného podľa kalendára zberu triedeného odpadu. Na mestskom kompostovisku nie je možné prijať iný druh odpadu, ako záhradný bioodpad.

Odporúčame:

Konáre a kmene stromov musia byť porezané na dĺžku cca 1m a pevne zviazané do balíkov, s ktorými môžu manipulovať jeden, či dvaja pracovníci (nakládka a vykládka z vlečky traktora). Pokiaľ nie sú konáre a kmene stromov takto upravené, zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom nie sú povinní pri plánovanom zvoze záhradného bioodpadu tieto nakladať a odviezť! Tráva, lístie, opadané ovocie a iné uložte do vlastných vriec a uložte oddelene – nemiešajte s konármi! Po vysypaní obsahu vriec do vlečky traktora Vám tieto zamestnanci TSM vrátia na miesto.