oprava a údržba komunikácií

« z 4 »

články s témou „oprava a údržba komunikácií“

„Historické“ centrum nášho mesta má dlhodobo problém nielen s kritickým nedostatkom parkovacích miest, ale aj s dopravnou obslužnosťou. Úzke cestičky, po ktorých sa k jednotlivým objektom dokáže dostať komunálna, či hasičská technika, len s veľkými problémami. V prípade nevhodne odstaveného osobného automobilu, je ku vchodom do bytových domov týchto častí mesta, problémový aj príjazd vozidiel RZP. V minulých rokoch sa situácia rapídne zlepšila vybudovaním nových parkovísk a rekonštrukciou prístupových komunikácií v oblasti ulíc Pionierskej, či Bratislavskej. Obyvatelia bytových domov 390, 392, 394, 398, 406 a 407 na Moyzesovej ulici, mohli iba so závisťou kukať na svojich „susedov“. Už v máji sa však situácia aj v tejto oblasti mesta začne meniť. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., bude realizovať ďalší projekt mesta Dubnica nad Váhom, ktorého plánom je postupné, ...
Ďalší projekt mesta Dubnica nad Váhom v našej realizácií, ktorý Vám predstavíme, je mestské workoutové ihrisko. Počiatočné práce (prípravu staveniska, ktorú sme previedli ku sklonku roku 2017 v rohu mestského futbalového štadióna) už zaregistroval asi každý Dubničan. Dnes ste si opäť mohli všimnúť na jeho budúcej ploche čulý stavebný ruch, v podobe ťažkých mechanizmov, ktoré mu začali dávať architektom určený tvar. Zámerom tohto projektu je pomerne veľkorysé riešenie spoločenskej objednávky workoutového ihriska, s plochou cca 700m2 a množstvom zabudovaných prvkov, ktoré bude slúžiť nielen všetkým športovým klubom mesta Dubnica nad Váhom, ako silová a kondičná telocvičňa, ale aj všetkým záujemcom v našom meste o tento druh pohybu a cvičenia na náradí ...
Pred pár dňami sme Vám predstavili nový projekt, kompletnú rekonštrukciu hornej časti ulice Kpt. Nálepku, po križovatku s ul. Obrancov mieru. Dnes by sme Vám chceli predstaviť ďalší, ktorého realizácia bola zverená našej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Patrí do série projektov zásadne zlepšujúcich situáciu v statickej doprave (v počte parkovacích miest) a rovnako prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti pohybu chodcov v Dubnici nad Váhom. Ide o rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“. Zároveň budeme rozširovať aj prístupovú komunikáciu k tomuto parkovisku (s pozdĺžnymi parkovacími miestami) a pribudne nový chodník pre peších po celej dĺžke bytového domu s.č. 92. klikni pre zobrazenie veľkej mapy ...
S príchodom jari a vhodnejšieho počasia, tak ako je zvykom za posledné roky, opäť začíname s prácami na opravách a výstavbe komunikácií v našom meste. Aj tento rok sa naša spoločnosť,  TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,  bude podieľať na vzniku nových parkovacích miest, či obnoví mnohé úseky chodníkov a ciest. Križovatka ulíc kpt. Nálepku a Obrancov mieru je úsekom, ktorý si pýta zvláštnu pozornosť. Trvalý zosuv nestabilného podložia spôsobuje vznik nadmerných nerovností, ktoré ohrozujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Aj preto prišlo k rozhodnutiu vykonať kompletnú rekonštrukciu degradovaného úseku cesty a chodníkov ...
O tom, že zima je už na odchode, sa môžete presvedčiť aj v našich uliciach. V týchto dňoch plátame po zime liatym asfaltom najväčšie výtlky. Detailnejšie opravy, či rekonštrukcie komunikácií pre motorové vozidlá a peších prídu na rad tak, ako aj po minulé roky, opäť s príchodom lepšieho a vhodnejšieho počasia ...
Pozornosti veľkej časti Dubničanov, teda minimálne tej, ktorá používa podchod popod ul. Obrancov mieru pri kruhovom objazde, iste neušli zmeny, ktoré sa v ňom dejú. Spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. už na sklonku minulého roku začala s opravou a rekonštrukciou tohto už desaťročia si pamätajúceho reliktu nášho mesta. Technický stav zhodnotil a navrhol potrebný postup opráv architekt Ing. Ľubomír Bútora. Rovnako je z jeho pera aj nová tvár nášho podchodu v technicko – industriálnom štýle. Celý projekt je realizovaný tak, aby nemusel byť podchod vyradený z prevádzky. Samozrejme, k určitým obmedzeniam počas opráv a rekonštrukcie došlo a aj bude dochádzať, za čo sa občanom nášho mesta ospravedlňujeme a prosíme ich o trpezlivosť a pochopenie ...
Pre nadchádzajúcu sezónu zimnej údržby bol vypracovaný Spoločný operačný plán zimnej údržby (SOPZÚ) mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Ide o základný organizačný dokument, pre zaistenie zjazdnosti a schodnosti infraštruktúry statickej a dynamickej dopravy v Dubnici nad Váhom, ktorého zámerom je opäť o niečo vpred posunúť kvalitu a efektivitu komunálnych služieb. Tento plán určuje práva a povinnosti vedenia mesta a spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Stanovuje podmienky a pravidlá výkonu zimnej údržby. Určuje prioritné komunikácie pre zimnú údržbu a zároveň vymedzuje tie komunikácie v Dubnici nad Váhom, ktoré nie sú zahrnuté do základného plánu zimnej údržby. Pre informovanosť občanov vyplýva z tohto spoločného dokumentu povinnosť zverejniť zoznam komunikácií vyňatých zo základnej zimnej údržby: ...
Minulý týždeň a v týchto dňoch naša spoločnosť - TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., osádza po meste nové lavičky a smetné koše. Nahrádzame staré a poškodené, ktorých stav už dosiahol hranicu únosnosti a rentabilitu údržby. Zároveň niektoré osádzame aj na takých miestach, kde doteraz neboli. Doplňujeme a zahusťujeme tak sieť už existujúcich, aj podľa požiadaviek obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom. V inventári tak pribudne 30 nových lavičiek a 12 nových uličných smetných košov. Novinkou bude osadenie 4 košov pre psie exkrementy, ktoré budú vybavené aj plastovými vreckami pre ich zber. Rozmiestňujú sa po námestí sv. Jakuba (od kaštieľa až po kruhový objazd). Tento „experiment“ v našom meste už síce bol a neosvedčil sa, doba však pokročila ďalej a mesto Dubnica nad Váhom opätovne pristúpilo k tomuto variantu, ...
Už viac rokov sa v našom meste – Dubnici nad Váhom, kladie dôraz na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry. Vykonávajú sa opravy ciest,  chodníkov a budujú sa nové. Asi najviditeľnejšou je výstavba nových parkovísk, keď prírastok parkovacích miest za posledné roky nám môže závidieť väčšina obcí a miest Slovenska. Potrebných úprav sa dočkala aj jedna z najdôležitejších komunikácií v Dubnici nad Váhom, cesta spájajúca Hasičskú a Hurbanovu ulicu, chrbtica dopravy obsluhujúca sídlisko Pod hájom a časť „Účko“, ktorej sa dotýkajú tri stavby, zahrnuté do jednej „akcie“. V týchto dňoch sme Dubničanom „odovzdali do užívania“ dve z nich.. Prvou je upravená križovatka pod Účkom. Okrem vybudovania nového prechodu a chodníku pre chodcov sme tu upravovali profil pravej krajnice (smer od Hasičskej), ktorého pôvodné zalomenie ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky a neprirodzene ...
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. sa od polovice roku 2014 intenzívne podieľa na rekonštrukciách, opravách a výstavbe infraštruktúry nášho mesta. Za tento, pomerne krátky čas máme za sebou už veľa úspešných projektov. Od čiastkových, či celkových opráv chodníkov a ciest, cez výstavbu celej siete nových parkovísk, až po revitalizácie našich škôlok a škôl. Jedna rekonštrukcia, z celej plejády vykonaných, bola pre nás však predsa trochu výnimočná. Svojou náročnosťou, dobou trvania ale aj špecifickými podmienkami. Ide o miesto, ktoré má pre všetkých výnimočnú atmosféru – Dom smútku. Rekonštrukcia tohto všetkým Dubničanom dobre známeho objektu bola naozaj náročná. Nie len svojim rozsahom, ale najmä tým že veľa zmien a špecifikácií sa doťahovalo takpovediac „za pochodu“, už počas rozbehnutej rekonštrukcie. Druhým faktorom, ktorý značne sťažoval a obmedzoval práce, ...