Jarné kosenie

V čase od mája do októbra je to hlavná náplň strediska údržby verejnej zelene. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide každoročne o monotónnu a opakujúcu sa činnosť, nie je to pravda. Každý rok je špecifický. Ten súčasný nám priniesol hneď z kraja jari vysoké teploty, ktoré znamenali skorý začiatok vegetačného obdobia. Vytiahli zeleň z koreňov do výšky.
Po ňom nasledujúce, dlhotrvajúce obdobie chladnejšieho a hlavne na zrážky veľmi bohatého obdobia, spôsobili divoký rast tráv. Bohužiaľ, práve daždivé počasie nám neumožnilo nastúpiť do terénu tak ako si situácia vyžadovala. Po viac ako troch týždňoch intenzívnych prác na údržbe verejnej zelene, aj s využitím sobôt a práce nadčas, môžeme ale povedať, že sa nám darí postupne sklz v kosení eliminovať a lokality, ktoré zmluvne obhospodaruje naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. postupne vyzerajú tak, ako majú. Možno aj vďaka nášmu novému mladému fanúšikovi a pomocníkovi  😉

« 1 z 2 »

Enviro-jar 2017

Máj je nie len lásky čas, ale aj čas prebúdzania sa prírody do života po zime a čas jarného upratovania. To naše, Dubnické, sa nesie najmä v tradičnej Enviro-jari.

Celomestská akcia, do ktorej sa veľmi intenzívne zapájajú aj TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., sa začala 22. apríla na Deň Zeme a vyvrcholí 5. júna 2017, Svetovým dňom životného prostredia.

Úlohou našej spoločnosti je zabezpečiť množstvo brigád, konaných v rámci celej Enviro-jari, najmä technicky. Či už ide o pracovné a ochranné pomôcky, alebo vrecia na  zber odpadu, ale aj pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, ich odvoz a následnú likvidáciu  vyzbieraného odpadu. Stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou tradičného čistenia potoka Dubnička našimi rybármi a členmi dobrovoľného hasičského zboru, nad ktorým každoročne preberá patronát aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Záhradkári z Pod Zádvorky, Medzihoria, Orechového hája, Doliny, Blížnych dolín, Pod strážou a Lieskovca, ako aj chovatelia z časti pri ZVS si už na našu pomoc zvykli a nevedia si bez nej už ani predstaviť jarnú očistu svojich záhradkárskych kolónií.

Mestské kompostovisko otvorené

Oznamujeme občanom, že mestské kompostovisko na ulici Športovcov, oproti zimnému štadiónu, je od apríla pre obyvateľov mesta otvorené. V roku 2017 je mestské kompostrovisko v správe TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Na mestské kompostovisko môžete doviezť a bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad: pokosenú trávu, lístie, konáre a iný zelený bioodpad… Z kompostoviska si môžete bezplatne odobrať kompost na zúrodnenie svojich záhrad.

Pri odovzdávaní odpadu zo zelene sa riaďte pokynmi uvedenými na našej web stránke a pokynmi pracovníka kompostoviska.

Otváracie hodiny mestského kompostoviska:

apríl až september:    pondelok – piatok od 10:00 h do 18:00 h

október až november:    pondelok – piatok od 9:00 h do 17:00 h

sobota: 8:00 – 12:00 h

Obedná prestávka je od 12:00 h do 12:30 h

Aby nebezpečné odpady neboli nebezpečné

Obyvatelia Dubnice nad Váhom môžu nebezpečný komunálny odpad odovzdávať bezplatne na zbernom dvore na Sládkovičovej ulici. Vieme však, ktoré odpady sú nebezpečné a ako s nimi zaobchádzať?

Nebezpečný odpad je podľa platného zákona o odpadoch taký odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností – napr. je výbušný, alebo horľavý, alebo jedovatý, poškodzujúci životné prostredie, žieravý, uvoľňujú sa z neho jedovaté výpary, spôsobuje koróziu alebo oxidáciu látok….

Povedané ľudovo po slovensky, sú to zvyšky syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín,  motorový olej,  hnojivá či iné chemikálie, používané doma, v garáži a na záhradke. Ak si nie sme istí, či je alebo nie je niektorý čistiaci prostriedok či farba nebezpečným odpadom, pozrime si nápisy na obale výrobku.

Pokračovať v čítaní: Aby nebezpečné odpady neboli nebezpečné

Prepad pôdy na námestí Sv. Jakuba

Jednou z mnohých činností, vykonávaných našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., zabezpečujúcich chod mesta Dubnica nad Váhom, je aj riešenie vzniknutých krízových a havarijných situácií. Najčastejšie to bývajú škody po vyčíňaní počasia, alebo vandalov.

V stredu 8. februára objavili naši pracovníci, pri vyriezaní prerastených a nebezpečných drevín na námestí Sv. Jakuba, v parku medzi kaštieľom a pohostinstvom Jakub, zosuv povrchových vrstiev pôdy do podzemia. Vytvorená diera v trávniku bola už na prvý pohľad nebezpečná svojou značnou hĺbkou.

Vo štvrtok, 9. februára sme začali so sanáciou nežiadúceho javu. Keďže podzemný priestor vykazoval známky inžinierskych sietí, celá akcia bola koordinovaná s pracovníkmi MsÚ Dubnica nad Váhom a rovnako aj s dotknutými organizáciami. Vyjadrenie plynárov k možnému rozvodu plynu bolo negatívne. Rovnako sa po obhliadke miesta vyjadrili aj zamestnanci SSE a vodári. Tí zistili, že v podzemí sa nachádzajú iba zbytky už nefunkčného rozvodu vody.

Pokračovať v čítaní: Prepad pôdy na námestí Sv. Jakuba

Rok 2016 – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. – vo fotografií

« 1 z 6 »